2018-11-09 - Asiakastiedote

Elite Alfred Berg Osakevarainhoito sulautuu Elite Alfred Berg Osakkeeseen


Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja tehostaa salkunhoitotoimintoa. Molempia rahastoja hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy. Sulautuvan rahaston B-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston D-osuussarjaan.

Finanssivalvonta on 5.10.2018 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan sulautumiselle.

Sulautuminen toteutetaan 11.12.2018, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat, velat ja mahdolliset siirtosaamiset siirretään ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu rahastojen 10.12.2018 laskettavaan rahasto-osuuksien arvoon. Kaupankäynti sulautuvan rahaston osuuksilla päättyy 10.12.2018 klo 10.00.

1  Sulautumisen syyt

Sulautumisen syynä on sulautuvan rahaston suhteellisen pieni koko ja sulautuvan rahaston tuotto-riskiprofiilin samankaltaisuus vastaanottavan rahaston kanssa. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja tehostaa salkunhoitotoimintoa.

2  Sulautumisen vaikutukset

Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Mikäli osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa omistamansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet, verotetaan tapahtumaa rahasto-osuuksien lunastusta koskevan verolainsäädännön mukaisesti. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset liittyvät palkkioiden alenemiseen.

2.1  Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahaston (vastaanottava rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella ei ole vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt eivät muutu. Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä kumpikin rahasto sijoittaa osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin ja sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat vastaanottavan rahaston varoja vähäisemmät. Sulautuvan rahaston salkun koostumusta on myös muokattu huomioiden vastaanottavan sijoitusrahaston sijoituspolitiikka.

Vastaanottavalla rahastolla on vertailuindeksinään MSCI AC World Net TR EUR -osaketuottoindeksin tuotto. Vastaanottavan rahaston riskiluokan ei arvioida muuttuvan sulautumisen johdosta. Vastaanottavan rahaston riskiluokka on 6 ja sulautuvan rahaston riskiluokka 5 (synteettinen riski-indikaattori). Vastaanottavan rahaston palkkiorakenne tai sijoituspolitiikka eivät sulautumisen johdosta muutu.

2.2  Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahaston (sulautuva rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on jonkin verran vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt poikkeavat jossain määrin sulautuvan rahaston säännöistä. Sulautuvan rahaston harjoittama sijoituspolitiikka ei merkittävissä määrin eroa vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikasta. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin sijoittaa varansa osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti ja tuottaa sen osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto.

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien ETF-osuudet. Sulautuvan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin) arvopapereihin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Sulautuvan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti. Rahaston osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston varoista on vähintään -100 % ja enintään 200 %.

Vastaanottavan rahaston tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa rahaston osuudenomistajille vertailutuoton (MSCI AC World Net TR EUR -osaketuottoindeksi) ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä. Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja sellaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet), jotka sijoittavat varansa osakemarkkinoille. Vastaanottavan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin) arvopapereihin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Vastaanottavan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti. Rahaston osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston varoista on vähintään -100 % ja enintään 200 %.

Sulautuvan rahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Voimassa oleva hallinnointipalkkio laskee B-osuussarjan osuudenomistajilla 1,1 %:sta 1,0 %:iin.

  • Vuotuiset juoksevat kulut laskevat B-osuussarjan osuudenomistajilla 1,4 %:sta 1,3 %:iin.

Vastaanottavan rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu arvopäivänä kello 13 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon. Sulautuvan rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu arvopäivänä kello 10 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon.

3  Palkkiovertailu

Palkkiovertailu (voimassa olevat palkkiot)

asiakastiedote-osakevarainhoito-osake-palkkiovertailu

* Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (MSCI AC World Net TR EUR -osaketuottoindeksin tuotto) 90 päivän ajanjaksolla (rahasto-osuuden 90 päivän ylituotto). Koska palkkion perimisen perusteena on tuotto suhteessa mainittuun vertailutuottoon, voidaan tuottosidonnaista palkkiota periä myös rahasto-osuuden arvon laskiessa, mikäli rahasto-osuuden 90 päivän tuotto on edelleen vertailutuottoa suurempi.

** Juoksevat kulut kuvastavat sijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Tunnusluku sisältää Rahastosta perityt hallinnointipalkkiot ja säilytyspalkkiot sekä rahaston sijoituskohteisiin kuuluvista sijoitusrahastoista, yhteissijoitusyrityksistä ja vaihtoehtorahastoista perityt vastaavat palkkiot. Tuottosidonnaiset palkkiot ja Rahaston suorat kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

4  Osuudenomistajien oikeudet

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

EAB Rahastoyhtiö Oy on hallituksen kokouksessa 13.9.2018 päättänyt myöntää sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa rahasto-osuutensa ilman lunastuspalkkiota vaihtosuhteen laskentapäivään eli 10.12.2018 saakka. Toimeksiantojen on saavuttava rahastoyhtiöön 10.12.2018 klo 10.00 mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla EAB Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahaston avaintietoesitteisiin. Rahastojen avaintietoesitteet ja muu lakisääteinen materiaali ovat saatavilla osoitteesta www.eabgroup.fi/rahastohallinto tai sähköpostitse osoitteesta rahastohallinto@eabgroup.fi.

Ystävällisin terveisin,

Taavi Rissanen
Toimitusjohtaja
EAB Rahastoyhtiö Oy


LIITE Avaintietoesite Elite Alfred Berg Osake

asiakastiedote elite alfred berg osakevarainhoito sulautuu elite alfred berg osakkeeseen