2018-11-02 - Asiakastiedote

Elite Alfred Berg Optimi sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoitoon


Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja tehostaa salkunhoitotoimintoa. Molempia rahastoja hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston C-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston B-osuussarjaan. Sulautuvan rahaston D-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan D-osuussarjaan. Sulautuvan rahaston E-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan E-osuussarjaan.

Finanssivalvonta on 5.10.2018 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan sulautumiselle.

Sulautuminen toteutetaan 4.12.2018, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat, velat ja mahdolliset siirtosaamiset siirretään ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu rahastojen 3.12.2018 laskettavaan rahasto-osuuksien arvoon. Kaupan-käynti sulautuvan rahaston osuuksilla päättyy 3.12.2018 klo 13.00.

1  Sulautumisen syyt

Sulautumisen syynä on sulautuvan rahaston suhteellisen pieni koko ja sulautuvan rahaston tuotto-riskiprofiilin samankaltaisuus vastaanottavan rahaston kanssa. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja tehostaa salkunhoitotoimintoa.

2  Sulautumisen vaikutukset

Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Mikäli osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa omistamansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet, verotetaan tapahtumaa rahasto-osuuksien lunastusta koskevan verolainsäädännön mukaisesti. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset liittyvät palkkioiden alenemiseen.

2.1  Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston (vastaanottava rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt eivät muutu. Vaikutukset rajoittuvat vastaanottavan rahaston nykyisten A- ja B-osuussarjojen nimenmuutoksiin sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja minimimerkintärajojen muutoksiin. Lisäksi sulautumisen suunniteltua voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä vastaanottavasta rahastosta lasketaan liikkeelle kolme (3) uutta osuussarjaa, jotta sulautuminen on mahdollista osuussarjatasolla ja vastaanottava rahasto vastaa paremmin EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien muiden rahastojen osuussarjarakennetta.

Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä kumpikin sulautumisessa osapuolena oleva rahasto sijoittaa osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin ja sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat vastaanottavan rahaston varoja vähäisemmät. Sulautuvan rahaston salkun koostumusta on myös muokattu huomioiden vastaanottavan sijoitusrahaston sijoituspolitiikka.

Vastaanottavalla rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Vastaanottavan rahaston riskiluokka ei sulautumisen johdosta muutu. Vastaanottavan ja sulautuvan rahaston riskiluokka on 4 (synteettinen riski-indikaattori). Vastaanottavan rahaston palkkiorakenne ja sijoituspolitiikka eivät sulautumisen johdosta muutu.

2.2  Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahaston (sulautuva rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on jonkin verran vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt poikkeavat jossain määrin sulautuvan rahaston säännöistä. Myös sulautuvan rahaston harjoittama sijoituspolitiikka eroaa jonkin verran vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikasta. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin ja kaikkia omaisuuslajeja hyödyntäen tuottaa sen osuudenomistajille vertailutuoton (kiinteä 4 %:n vuosittainen tuotto) ylittävä, kuitenkin kaikissa markkinaolosuhteissa vähintään kohtuullinen, tuotto.

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien ETF-osuudet. Sulautuvan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin) arvopapereihin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Sulautuvan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti eri omaisuuslajien ja markkinoiden kesken, ja eri omaisuuslajeihin sijoitettujen varojen osuus rahaston kokonaisvaroista voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteesta ja salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Sulautuvan rahaston johdannaissopimuksiin liittyvän kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 300 %.

Vastaanottavan rahaston tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoittamalla rahaston varat eri omaisuuslajeihin. Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien ETF-osuudet. Vastaanottavan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin) arvopapereihin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Vastaanottavan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti eri omaisuuslajien ja markkinoiden kesken, ja eri omaisuuslajeihin sijoitettujen varojen osuus rahaston kokonaisvaroista voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteesta ja salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston varoista on vähintään -100 % ja enintään 200 %.

Sulautuvan rahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Voimassa oleva merkintäpalkkio laskee D-osuussarjan osuudenomistajilla 1,0 %:sta 0,0 %:iin (C- ja E-osuussarjassa ei muutoksia).

  • Voimassa oleva lunastuspalkkio laskee D-osuussarjan osuudenomistajilla 0,5 %:sta 0,0 %:iin (C- ja E-osuussarjassa ei muutoksia).

  • Voimassa oleva hallinnointipalkkio laskee C-osuussarjan osuudenomistajilla 2,0 %:sta 1,75 %:iin ja D-osuussarjan osuudenomistajilla 1,5 %:sta 0,8 %:iin (E-osuussarjassa ei muutoksia).

  • Tuottosidonnainen palkkio poistuu kaikilta osuussarjoilta.

  • Vuotuiset juoksevat kulut laskevat C-osuussarjan osuudenomistajilla 2,6 %:sta 2,0 %:iin.

  • Vuotuiset juoksevat kulut laskevat D-osuussarjan osuudenomistajilla 2,1 %:sta 1,1 %:iin.

  • Vuotuiset juoksevat kulut laskevat E-osuussarjan osuudenomistajilla 1,1 %:sta 0,8 %:iin.

  • Vastaanottavan rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu arvopäivänä kello 10 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon. Sulautuvan rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu arvopäivänä kello 13 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon.

Vastaanottavassa rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Sulautuvassa rahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia.

3  Palkkiovertailu

Palkkiovertailu (voimassa olevat palkkiot)

asiakastiedote-optimi-optimaalivarainhoito-palkkiovertailu

* Nimenmuutos sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja minimimerkintärajan muutos sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Osuussarjan nimi sulautumisen toteutumisen jälkeen = Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto, minimimerkintä 50 EUR.

** Nimenmuutos sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja minimimerkintärajan muutos sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Osuussarjan nimi sulautumisen toteutumisen jälkeen = Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A, minimimerkintä 50 EUR.

*** Uudet osuussarjat, jotka lasketaan liikkeeseen sulautumisen suunniteltua toteutumispäivää edeltävänä pankkipäivänä.

**** Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (kiinteä 4 %:n vuosituotto) 90 päivän ajanjaksolla (rahasto-osuuden 90 päivän ylituotto). Koska palkkion perimisen perusteena on tuotto suhteessa mainittuun vertailutuottoon, voidaan tuottosidonnaista palkkiota periä myös rahasto-osuuden arvon laskiessa, mikäli rahasto-osuuden 90 päivän tuotto on edelleen vertailutuottoa suurempi.

***** Juoksevat kulut kuvastavat sijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Tunnusluku sisältää Rahastosta perityt hallinnointipalkkiot ja säilytyspalkkiot sekä rahaston sijoituskohteisiin kuuluvista sijoitusrahastoista, yhteissijoitusyrityksistä ja vaihtoehtorahastoista perityt vastaavat palkkiot. Tuottosidonnaiset palkkiot ja Rahaston suorat kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

4  Osuudenomistajien oikeudet

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

EAB Rahastoyhtiö Oy on hallituksen kokouksessa 13.9.2018 päättänyt myöntää sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa rahasto-osuutensa ilman lunastuspalkkiota vaihtosuhteen laskentapäivään eli 3.12.2018 saakka. Toimeksiantojen on saavuttava rahastoyhtiöön 3.12.2018 klo 13.00 mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla EAB Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston avaintietoesitteisiin. Rahastojen avaintietoesitteet ja muu lakisääteinen materiaali ovat saatavilla osoitteesta www.eabgroup.fi/rahastohallinto tai sähköpostitse osoitteesta rahastohallinto@eabgroup.fi.

Ystävällisin terveisin,

Taavi Rissanen
Toimitusjohtaja
EAB Rahastoyhtiö Oy


LIITE Avaintietoesite Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito, kaikki osuussarjat

asiakastiedote elite alfred berg optimi sulautuu elite alfred berg opimaalivarainhoitoon 0