Elite Alfred Berg laajentaa tuotetarjontaansa strukturoituihin sijoitustuotteisiin


Elite Alfred Berg laajentaa tuotetarjontaansa toukokuun 2020 alusta strukturoituihin sijoitustuotteisiin tarjoamalla asiakkaidensa merkittäväksi uuden tuotteen Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbo.

Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turbo on osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kehitys on sidottu viiden pohjoismaalaisen yhtiön osakekurssin kehitykseen. Asiakkaalle uusi sijoitustuote tarjoaa mahdollisuuden osallistua osakekorin kurssinousuun tuottokattoon asti vähintään 240 %:n tuottokertoimella. Suomikori sisältää suojan osakekorin enintään 30 %:n kurssilaskua vastaan. Tuotteen sijoitusaika noin viisi vuotta, ja sen merkintäaika päättyy 22.5.2020.

Strukturoidut sijoitustuotteet ovat nyt ajankohtaisia

Elite Alfred Berg on aiemmin keskittynyt tarjoamaan asiakkailleen aktiivisia varainhoidon palveluita, kuten rahastoja ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluita. Koronakriisin myötä osake- ja korkomarkkinoiden epävarmuus on nostanut päätään ja sitä kautta arvojen voimakas heilahtelu on tullut jäädäkseen, ainakin hetkeksi. Uusi toimintaympäristö on avannut meille mahdollisuuden laajentaa tuotetarjontaamme strukturoituihin sijoitustuotteisiin. Tarjonnan laajentamista tukee myös asiakkailtamme saatu palaute. Strukturoiduilla tuotteilla voidaan rakentaa eri markkinaolosuhteisiin sopivia strategioita tai, korkotason ollessa suopea, jopa pääomaturvattuja tuotteita kuitenkaan tuotosta tinkimättä.

Strukturoiduista tuotteista ehkä tunnetuin on indeksilaina. Indeksilainat rakentuvat kahdesta komponentista: vähäriskisestä korkokomponentista ja korkeariskisestä johdannaiskomponentista. Indeksilainan tuotto muodostuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osakeindeksi, osakekori, valuutta, korkosijoitus, jokin raaka-aine tai näiden yhdistelmiä.

Tarjolla myös toimiva jälkimarkkina

Sijoitus strukturoituun tuotteeseen on aina määräaikainen, tyypillisesti 3–7 vuotta liikkeeseenlaskusta. Indeksilainojen ja muiden strukturoitujen tuotteiden kohde-etuuden arvonkehityksestä raportoimme sijoittajille säännöllisesti verkkopalvelumme tai asiakasvastuullisen pankkiirin kautta. Meiltä saa tarjoamillemme strukturoiduille tuotteille myös toimivan jälkimarkkinan yhdessä liikkeeseenlaskijan kanssa eli sijoituksesta voi irtaantua ennen sijoituksen erääntymistä. Sijoituksen hinnanmuodostus ennen eräpäivää voi poiketa ehtojen mukaisesta sijoitukseen vaikuttavien jälkimarkkinahinnoittelutekijöiden takia, mutta sijoituksen ehdot ovat päteviä eräpäivänä.

Strukturoituun tuotteeseen sisältyy aina liikkeeseenlaskijariski sekä pääoman palautuksen että tuoton osalta. Tätä riskiä pyrimme hallitsemaan valitsemalla liikkeeseenlaskijaksi vakavaraisen kumppanin. Tätä uutista kirjoittaessamme kumppaneiksi on valikoitunut Danske Bank ja Elite Alfred Bergin suurin omistaja, maailman 10 suurimman pankin joukkoon kuuluva BNP Paribas SA.

Strukturoidun tuotteen suunnittelu on monivaiheinen prosessi, jossa tulee huomioida muun muassa markkinoiden arvostustasot, markkinanäkemys sekä erilaiset tuotteeseen vaikuttavat hinnoittelutekijät, kuten kohde-etuuksien (tässä tapauksessa osakkeet) keskimääräinen arvonvaihtelu, osingot ja korkotaso. Aloitimme tuotesuunnittelun miettimällä erilaisia vaihtoehtoja ja markkinanäkemykseemme pohjautuen päätimme valita rakenteen, jossa yhdistyvät sekä korkea osallistumisaste osakekorin positiiviseen kehitykseen että suoja osakekorin mahdollista kurssilaskua vastaan sijoitusajalla. Mielestämme tämäntyyppistä sijoitusta on vaikea toteuttaa muuten kuin strukturoidun tuotteen avulla ja vielä niin, että riski sijoituksessa rajoittuu sijoitettuun pääomaan.

Tutustu Elite Alfred Berg Suomikori 2.4 Turboon


Rami Niemi

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg