2018-11-16 - Asiakastiedote

Elite Alfred Berg Korkovarainhoito sulautuu Elite Alfred Berg Korkoon


Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja tehostaa salkunhoitotoimintoa. Molempia rahastoja hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston A-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan E Tuotto -osuussarjaan. Sulautuvan rahaston B-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston E-osuussarjaan.

Finanssivalvonta on 5.10.2018 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan sulautumiselle.

Sulautuminen toteutetaan 18.12.2018, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat, velat ja mahdolliset siirtosaamiset siirretään ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu rahastojen 17.12.2018 laskettavaan rahasto-osuuksien arvoon. Kaupankäynti sulautuvan rahaston osuuksilla päättyy 17.12.2018 klo 10.00.

1  Sulautumisen syyt

Sulautumisen syynä on sulautuvan ja vastaanottavan rahaston tuotto-riskiprofiilin samankaltaisuus vastaanottavan rahaston kanssa. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja tehostaa salkunhoitotoimintoa.

2  Sulautumisen vaikutukset

Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Mikäli osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa omistamansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet, verotetaan tapahtumaa rahasto-osuuksien lunastusta koskevan verolainsäädännön mukaisesti.

2.1  Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahaston (vastaanottava rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella ei ole vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt eivät muutu. Vastaanottavasta rahastosta lasketaan liikkeelle yksi (1) uusi osuussarja sulautumisen suunniteltua voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä, jotta sulautuminen on mahdollista osuussarjatasolla. Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä kumpikin rahasto sijoittaa osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin. Sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat sulautussuunnitelman laatimishetkellä suurin piirtein yhtä suuret kuin vastaanottavan rahaston varat. Sulautuvan rahaston salkun koostumusta on myös muokattu vastaanottavan sijoitusrahaston sijoituspolitiikka huomioiden.

Vastaanottavalla rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Vastaanottavan rahaston riskiluokan ei arvioida muuttuvan sulautumisen johdosta. Vastaanottavan rahaston riskiluokka on 2 ja sulautuvan rahaston riskiluokka 3 (synteettinen riski-indikaattori). Vastaanottavan rahaston palkkiorakenne ja sijoituspolitiikka eivät sulautumisen johdosta muutu.

2.2  Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahaston (sulautuva rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on ainoastaan vähäisiä vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt eivät merkittäviltä osin poikkea sulautuvan rahaston säännöistä. Sulautuvan rahaston harjoittama sijoituspolitiikka eroaa niin ikään vähäisessä määrin vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikasta. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa sen osuudenomistajille yleisen hintatason nousun (inflaatio) ylittävä tuotto.

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa pääasiassa korkomarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien ETF-osuudet. Sulautuvan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin ja talletuksiin luottolaitoksissa. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Sulautuvan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti eri instrumenttityyppejä hyödyntäen ja juoksuajaltaan eripituisiin korkosijoituksiin. Sulautuvan rahaston johdannaissopimuksiin liittyvän kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 200 %.

Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa sen osuudenomistajille yleisen hintatason nousun (inflaatio) ylittävä tuotto. Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pääasiassa korkomarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien ETF-osuudet. Vastaanottavan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin ja talletuksiin luottolaitoksissa. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Vastaanottavan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti eri instrumenttityyppejä hyödyntäen ja juoksuajaltaan eripituisiin korkosijoituksiin. Vastaanottavan rahaston johdannaissopimuksiin liittyvän kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 200 %.

Sulautuvan rahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Voimassa oleva hallinnointipalkkio nousee A- ja B-osuussarjan osuudenomistajilla 0,3 %:sta 0,5 %:iin.

  • Vuotuiset juoksevat kulut nousevat A- ja B-osuussarjan osuudenomistajilla 0,5 %:sta 0,7 %:iin.

  • Vastaanottavan rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu arvopäivänä kello 13 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon. Sulautuvan rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu arvopäivänä kello 10 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon.

Vastaanottavassa ja sulautuvassa rahastossa on sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä sekä tuotto- että kasvuosuuksia.

3  Palkkiovertailu

Palkkiovertailu (voimassa olevat palkkiot)

asiakastiedote-korkovarainhoito-korko-palkkiovertailu-korjattu

* Uusi osuussarja, joka lasketaan liikkeeseen sulautumisen suunniteltua toteutumispäivää edeltävänä pankkipäivänä.

** Juoksevat kulut kuvastavat sijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Tunnusluku sisältää Rahastosta perityt hallinnointipalkkiot ja säilytyspalkkiot sekä rahaston sijoituskohteisiin kuuluvista sijoitusrahastoista, yhteissijoitusyrityksistä ja vaihtoehtorahastoista perityt vastaavat palkkiot. Tuottosidonnaiset palkkiot ja Rahaston suorat kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

4  Osuudenomistajien oikeudet

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

EAB Rahastoyhtiö Oy on hallituksen kokouksessa 13.9.2018 päättänyt myöntää sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa rahasto-osuutensa ilman lunastuspalkkiota vaihtosuhteen laskentapäivään eli 17.12.2018 saakka. Toimeksiantojen on saavuttava rahastoyhtiöön 17.12.2018 klo 10.00 mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla EAB Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahaston avaintietoesitteisiin. Rahastojen avaintietoesitteet ja muu lakisääteinen materiaali ovat saatavilla osoitteesta www.eabgroup.fi/rahastohallinto tai sähköpostitse osoitteesta rahastohallinto@eabgroup.fi.

Ystävällisin terveisin,

Taavi Rissanen
Toimitusjohtaja
EAB Rahastoyhtiö Oy


LIITE  Avaintietoesite Elite Alfred Berg Korko, kaikki osuussarjat

asiakastiedote elite alfred berg korkovarainhoito sulautuu elite alfred berg korkoon