2018-01-11 - Asiakastiedote

Elite Alfred Berg -konsernin yleiset sopimusehdot ovat muuttuneet


Olemme päivittäneet Elite Alfred Berg -konsernin yleisiä sopimusehtoja ja selkeyttäneet ehtojen rakennetta. Voitte tutustua päivitettyihin sopimusehtoihin sivulta Sopimusehdot ja tärkeää tietoa.

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan ja Elite Varainhoito Oyj:n tai sen sijoituspalveluita tarjoavan tytäryhtiön asiakassuhteisiin. Valtaosa ehtomuutoksista liittyy MiFID II -direktiivin voimaantuloon, mutta olemme tehneet sopimusehtoihin myös seuraavat asiakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät muutokset:

  • Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakkaan ja hänen Edustajansa sekä Tosiasiallisen Edunsaajan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

  • Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä asiakassuhteen perustamisesta tai palvelun tarjoamisesta, jos Asiakas ei täytä Palveluntarjoajan tai lain asettamia vaatimuksia asiakassuhteen muodostamiselle tai palvelun tarjoamiselle.

  • Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Asiakassuhdesopimus sekä tuotteita ja palveluita koskevat erilliset sopimukset ilman erillistä irtisanomisilmoitusta, mikäli Asiakas ei ole käyttänyt Palveluntarjoajan palveluita yhteen vuoteen ja Asiakkaalla ei ole omaisuutta Palveluntarjoajan hallussa.

  • Palveluntarjoajan on sopimuksen irtisanomisen ja/tai purkamisen jälkeen luovutettava sen hallussa oleva Asiakkaan omaisuus Asiakkaalle edellyttäen, että Asiakas on ensin suorittanut kaikki Palveluntarjoajan saatavat. Jos Asiakas ei ole Palveluntarjoajan tiedusteluista huolimatta ilmoittanut, mihin Palveluntarjoajan hallussa oleva Asiakkaan omaisuus tulee siirtää, Palveluntarjoajalla on oikeus myydä säilytyksessään olevat rahasto-osuudet, arvo-osuudet ja muut arvopaperit. Palveluntarjoaja myy omaisuuden mahdollisuuksien mukaan markkinapaikan välityksellä ja aikaisintaan 30 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja on sopimuksen päättymisen jälkeen tai sopimuksen irtisanomisen yhteydessä kirjallisesti ilmoittanut Asiakkaalle velvollisuudesta ilmoittaa uusi säilytys. Määräaika lasketaan alkavaksi seitsemän (7) pankkipäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tai sen asettamisesta Asiakkaan saataville Palveluntarjoajan sähköisissä palveluissa. Palveluntarjoaja maksaa myynnissä kertyneet varat Asiakkaan ilmoittamalle vastatilille vähennettyään siitä ensin Palveluntarjoajalle aiheutuneet kulut ja saatavat. Mikäli varojen siirto vastatilille ei ole mahdollista, varat talletetaan Palveluntarjoajan kotipaikan aluehallintovirastoon Asiakkaan lukuun. Fyysiset arvopaperit Palveluntarjoaja lähettää kirjattuna kirjeenä Palveluntarjoajalla tiedossa olevaan Asiakkaan osoitteeseen, ellei Asiakas ole ilmoittanut muuta toimituspaikkaa.  • Yhteisöasiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Rahoitusvälineisiin liittyviä kauppoja tai johdannaissopimuksia ei voida toteuttaa ilman LEI-tunnusta. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen vastaanottamaan tai edelleen välittämään yhteisöasiakkaan Toimeksiantoja ilman LEI-tunnusta.

  • Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Omaisuudenhoitosopimuksen mukaisesti sopimuksen voimassaoloaikana tehdyt pitkäaikaiset sijoitukset eivät pääty Omaisuudenhoitosopimuksen irtisanomisesta, purkamisesta ja päättymisestä huolimatta.

  • Palveluntarjoaja tarjoaa palveluita suomen kielellä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarjota palveluita muilla kielillä.

Uudet sopimusehdot tulevat voimaan 3.1.2018, pois lukien edellä listatut asiakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät muutokset, jotka tulevat voimaan 15.2.2018. Ehtomuutokset eivät edellytä teiltä toimenpiteitä.

Mikäli ette hyväksy muutoksia, teillä on oikeus irtisanoa asiakassuhteenne ilmoittamalla siitä meille joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi tai kirjeitse Elite Varainhoito Oyj, Asiakaspalvelu, Koulukatu 14, 60100 Seinäjoki.

Elite Alfred Berg

Asiakaspalvelu
Puh. 0201 558 610
asiakaspalvelu@elitevarainhoito.fi