2019-01-09 - Sääntely ja verotus

Edunvalvontavaltakirja turvaa tulevaisuutesi


Edunvalvontavaltakirja voi olla korvaamaton asiakirja, joka pitäisi olla jokaisella täysi-ikäisellä suomalaisella. Valtakirjan tarpeellisuus tunnistetaan yleensä vasta varttuneemmalla iällä, mutta oman toimintakyvyn menetys ei ole välttämättä iästä kiinni. Esimerkiksi onnettomuus tai muu tapaturma voi viedä toimintakyvyn joko tilapäisesti tai pysyvästi ikään katsomatta. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voit etukäteen huolehtia siitä, että luotettu, läheinen henkilö hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, mikäli oma toimintakykysi heikkenee niin merkittävästi, ettet pysty enää omia asioitasi itsenäisesti hoitamaan.

Edunvalvontavaltakirja ei vaikuta valtuuttajan asioiden hoitoon välittömästi, vaan se laaditaan tulevaisuuden turvaksi. Valtuutus tulee voimaan vasta, kun valtuuttaja ei sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun syyn vuoksi enää kykene huolehtimaan asioistaan ja maistraattia pyydetään vahvistamaan valtuutus. Valtuutuksen voimaan saattaminen edellyttää yleensä lääkärinlausuntoa, jossa todetaan valtuuttajan alentunut kyky huolehtia omista asioistaan. Edunvalvontavaltakirjaa ei ole tarpeen saattaa voimaan lainkaan, jos valtuuttaja on kykenevä hoitamaan omia asioitaan elämänsä loppuun saakka.

Laadi edunvalvontavaltakirja ajoissa

Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen asiakirja, kuten testamenttikin. Mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole laadittu lain edellyttämässä määrämuodossa, ei valtuutusta voida saattaa myöhemmin voimaan. Edunvalvontavaltuutus tulee laatia kirjallisesti ja allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Myös todistajat allekirjoittavat valtakirjan. Edunvalvontavaltakirjan tekijän eli valtuuttajan tulee olla valtuutuksen laatiessaan oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää riittävällä tavalla edunvalvontavaltuutuksen merkitys ja sisältö. Edunvalvontavaltuutus on siis syytä laatia hyvissä ajoin.

Joustava tapa järjestää asioiden hoito

Edunvalvontavaltakirjaan perustuva valtuutus henkilön taloudellisten ja henkilöä itseään koskevien asioiden hoitamisesta eroaa merkittävästi tavanomaisesta edunvalvonnasta. Edunvalvontavaltakirjaan perustuva vapaaehtoinen edunvalvontavaltuutus on tavanomaista edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää omien asioiden hoito. Esimerkiksi valtuutetulla ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta toimittaa holhousviranomaiselle eli maistraatille vuositilitystä valtuuttajan varojen hoidosta. Lisäksi valtuuttaja voi valtuutuksen avulla määrittää valtuutetun toimivallan laajuuden sekä esittää omia toiveita ja määräyksiä asioidensa hoidosta.

Edunvalvontavaltakirjan laajuudessa tulee aina huomioida valtuuttajan omaisuus yksilöidysti. Näin varmistetaan, että asioiden hoitaminen on valtuuttajan omaisuudesta riippumatta joustavaa. Yksilöllisesti laaditun edunvalvontavaltakirjan avulla turvataan joustava asioiden hoito ilman ylimääräistä viranomaisbyrokratiaa.

Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja nimeää henkilön, jolle hän antaa valtuutuksen hoitaa asioitaan, kun hän itse ei ole siihen enää kykenevä. Lisäksi valtuuttaja voi nimetä valtakirjassa varavaltuutettuja ja toissijaisia valtuutettuja siltä varalta, että valtuutettu on estynyt hoitamaan tehtäviään. Vähintään yhden varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun nimeäminen on suositeltavaa. Valtuutuksen voi myös halutessaan peruuttaa tai sitä voi tarvittaessa muuttaa. Muutokset tulee tehdä edunvalvontavaltakirjan määrämuotoa noudattaen.

Lisäksi valtuutuksen oheen voi liittää myös hoitotahdon eli hoitotestamentin. Hoitotahto on henkilön tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahtoon voi sisällyttää lisäksi tiedon, kenelle omaa hoitoa koskevia tietoja saa luovuttaa ja kuka saa tehdä hoitopäätöksiä hoitotahdon tekijän puolesta.

Elite Alfred Bergin asiantuntijoiden avulla laadit juuri oman tahtosi ja tarpeidesi mukaisen edunvalvontavaltakirjan sekä hoitotestamentin. Kysy lisää edunvalvontavaltuutuksesta ja sen eduista asiantuntijoiltamme.

Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel