2020-08-28 - Elite Alfred Berg

EAB-konsernin liiketoiminnan tuotot laskivat 6 %, tulos jäi tappiolle, mutta parani vertailukaudesta


Tammi–kesäkuussa 2020 konsernin liiketoiminnan tuotot laskivat 6 % ja tulos parani 0,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta (tappio 0,84 miljoonaa euroa H1/2019 ja tappio 0,75 miljoonaa euroa H1/2020) tehtyjen tehostamistoimien seurauksena. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta konserni pystyi kasvattamaan jatkuvia liiketoiminnan tuottoja 13 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon (6,1 miljoonaa euroa vertailujaksossa).

Vuoden 2020 alkupuoliskon kiistatta keskeisin tapahtuma rahoitusmarkkinoilla ja muillakin elämänalueilla oli koronaviruksen puhkeaminen. EAB-konsernin liiketoimintaan koronakriisi vaikutti kolmella keskeisellä tavalla.

”Osakemarkkinoiden voimakas lasku pienensi hallinnoitujen varojen määrää ja sen myötä volyymi- ja tuottosidonnaisia palkkiotuottoja. Toiseksi instituutiosijoittajien lisääntynyt varovaisuus johti sijoituspäätösten lykkääntymiseen, minkä vuoksi päätimme viivästyttää uusien pääomarahastojen lanseerauksia suotuisampaan markkinatilanteeseen. Lisäksi omaisuudenhoidon uusasiakashankinta hidastui noudattamiemme fyysisen kanssakäymisen rajoitusten takia. Henkilöstömme siirtyminen etätyöskentelyyn tapahtui kuitenkin sujuvasti ja operatiivinen toiminta jatkui häiriöttä”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo tulostiedotteessa.

Positiivista poikkeuksellisessa alkuvuodessa oli se, että konsernin yksityisasiakkaat suhtautuivat markkinaheilahteluun mahdollisuutena ja sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat jakson aikana positiiviset. Markkinat ovat myös toipuneet nopeasti maalis-huhtikuun syvimmästä kuopastaan. Vaikka epävarmuus on edelleen koholla, tällä hetkellä näyttää siltä, ettei koronan tulosvaikutus lopulta ole niin paha kuin aluksi odotettiin.

”Keväällä toteuttamamme säästötoimenpiteet ovat tehonneet suunnitelman mukaisesti. Odotamme saavuttavamme tehdyillä organisaatiomuutoksilla jatkossa noin miljoonan euron vuotuiset säästöt, kun mukaan lasketaan vastikään julkistamamme Alfred Bergin pohjoismaisen osake- ja korkosalkunhoidon yhteistyöjärjestely ja sen tuomien lisäresurssien myötä mahdolliset ulkoisen salkunhoidon kotiutukset”, Daniel Pasternack toteaa.

”Yhteisen pohjoismaisen arvopaperisalkunhoito-organisaation ansiosta saamme käyttöömme entistä kattavammat ESG- eli vastuullisuusanalyysivalmiudet, jotka tulemme integroimaan sijoituskohteiden valintaan yhä syvällisemmin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kun aiemmin ESG-seulonnassa oli pitkälti kyse pyrkimyksestä välttää ESG-riskisimpiä yrityksiä, jatkossa voimme aktiivisesti suosia sijoituskohteiden valinnassa yrityksiä, joilla vastuullisuusasiat ovat parhaiten hoidossa.”

Pääomarahastopuolella konsernin tuotekehitys on painottunut uuteen uusiutuvan energian rahastoon, joka on tarkoitus lanseerata vuoden 2020 loppuun mennessä. Rahasto sijoittaa kestävään energiantuotantoon ympäri maailmaa, ja sen odotetaan kasvavan vielä suuremmaksi kuin vuonna 2018 perustettu ja odotukset lunastanut Intian Aurinko -rahasto. Tällöin uuden rahaston mahdollistamat päästövähennykset vastaisivat jopa parinkymmenen tuhannen suomalaisen hiilijalanjälkeä. Konserni pyrkii tuomaan pääomarahaston myös yksityissijoittajien ulottuville ensi vuoden aikana.

”Viimeaikaiset poikkeusolot korostavat mielestäni entisestään vastuullisuuden tärkeyttä yritys- ja sijoitustoiminnassa ja sitä, miten globalisoituneessa maailmassa paikallisina alkavilta ongelmilta ei voi ummistaa silmiään. Voimakas väestönkasvu, saastuminen ja huono hygienia voivat edistää kulkutautien syntyä, ja muun muassa ihmisten liikkuvuus ja teollinen elintarviketuotanto puolestaan lisäävät riskiä niiden leviämisestä pandemioiksi. Yhdessä ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen kanssa tällainen kehitys kärjistää eriarvoistumista, joka taas voi johtaa yhteiskunnalliseen rauhattomuuteen ja kansainvaelluksiin. Sijoittajayhteisöllä on suunnan kääntämisessä paljon työsarkaa ja mahdollisuuksia, ja me EAB:lla aiomme ponnistella eturintamassa sen edistämiseksi”, Pasternack sanoo.

Lue lisää: EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Katso myös video, jossa Inderesin analyytikko haastattelee Daniel Pasternackia