2019-08-16 - Asiakastiedote

CapMan Collection Erikoissijoitusrahaston nimi ja sijoitusstrategia muuttuvat


CapMan Collection Erikoissijoitusrahaston nimi ja sijoitusstrategia muuttuvat. Uusi nimi on Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto, ja rahasto tulee jatkossa keskittymään vastuullisiin sekä likvidimpiin sijoituksiin. Sääntömuutosten taustalla on kaksi keskeistä vaikuttavaa tekijää: 1) suuri asiakaskysyntä vastuulliseen sijoittamiseen ja 2) sääntelyn kiristyminen epälikvideihin instrumentteihin sijoittamisen osalta.

Rahaston sijoituksista osa on jo vastuullisissa sijoituksissa. Haluamme kasvattaa vastuullisten sijoitusten osuutta rahastossa ja näin tarjota asiakkaillemme laajemman mahdollisuuden sijoittaa kauttamme vastuullisiin sijoituksiin. Vastuullisia sijoituksia on mahdollista tehdä likvidien ja epälikvidien rahastojen kautta. Epälikvideihin rahastoihin sijoittamiseen liittyvä sääntely on kuitenkin kiristynyt ja tästä syystä sijoitusrajoituksia muutetaan siten, että suurempi osa sijoituksista tulee olemaan likvideissä vastuullisissa sijoituksissa. Muutokset vaikuttavat positiivisesti asiakkaan vastuulliseen sijoitusstrategiaan sekä rahaston likvidisyyteen.

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt sääntömuutokset kokouksessaan 5.8.2019. Uudet säännöt, rahastoesite, avaintietoesitteet sekä rahastokuvaus löytyvät verkkosivultamme Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset. Sääntömuutokset toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisen vaiheen muutokset tulevat voimaan 25.9.2019 ja toisen vaiheen sääntömuutokset alkuvuodesta 2020. Toisen vaiheen muutoksista toimitetaan erillinen tiedote ja sääntelyn mukaiset asiakirjat ennen muutosajankohtaa. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava:

Vaihe 1

  • Nimenmuutos CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto -> Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto

  • Sijoituskohteet voidaan valita vapaasti tarjolla olevista vaihtoehdoista rahaston sääntöjen sallimissa rajoissa (aikaisemmin sijoituskohteiksi valittiin pääasiassa CapManin hallinnoimia rahastoja)

Vaiheiden välissä rahaston sijoitussalkku saatetaan vaiheen 2 mukaisen sijoitusstrategian ja sijoitusrajoitusten mukaiseksi.

Vaihe 2

  • Rahaston sijoitusstrategia keskittyy vastuullisiin sijoituksiin

  • Rahaston normaalipaino suljettujen vaihtoehtorahastojen osuuksissa on 25 %

  • Rahaston varoista enintään 40 % voi olla sijoitettuna suljettuihin vaihtoehtorahastoihin

  • Rahaston varoista enintään 15 % voi olla sijoitettuna yksittäiseen suljettuun vaihtoehtorahastoon

Rahaston merkinnät, lunastukset ja palkkiot säilyvät ennallaan. Rahastoon on jatkossakin mahdollista tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa ja osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa. Seuraava mahdollinen merkintä rahastoon on mahdollista tehdä 30.9.2019.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä, eikä muutoksista aiheudu kustannuksia osuudenomistajille.

Vastuullisin terveisin,

EAB Rahastoyhtiö Oy