Vastuullisuus

Vastuullisuus on Elite Alfred Bergille keskeinen näkökohta niin yhtiön omassa liiketoiminnassa kuin sijoitustoiminnassakin. Tavoitteenamme on tuottaa lisäarvoa asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille - samalla vaikuttaen positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Elite Alfred Berg toimii vastuullisesti ja avoimesti, luo yrityksille kasvumahdollisuuksia ja kasvattaa suomalaisten varallisuutta tuomalla markkinoille uusia tapoja omistaa, sijoittaa ja rahoittaa. Elite Alfred Berg pyrkii toimimaan vahvalla taloudellisella pohjalla sekä hallitsemaan riskit suhdanteista riippumatta. Yhtiön joustavat palkkiomallit tukevat suhdannekestävyyttä sekä laaja liiketoimintaportfolio. Konsernin sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöillä on Finanssivalvonnan myöntämät toimiluvat, ja Finanssivalvonta valvoo, että lupaedellytykset täyttyvät. Elite Alfred Berg noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä sekä markkinapaikan ja arvopa-perimarkkinaviranomaisten ohjeita ja suosituksia. Hyvä tapa arvopaperimarkkinakaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ohjaa yhtiötä toimimaan säännösten ja normien mukaisesti sekä noudattamaan reilun toiminnan periaatteita kaikkialla. Haluamme tuottaa toiminnallamme lisäarvoa sijoittajillemme, asiakkaillemme ja henkilöstöllemme sekä ympäristölle ja yhteiskunnalle. Vastuullisella ja vaikuttavalla sijoitustoiminnalla on lisäarvon tuottamisessa keskeinen rooli, mutta haluamme toimia esimerkillisesti kaikessa muussakin toiminnassamme.

Elite Alfred Berg tiedostaa vastuunsa ja mahdollisuutensa saada aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia miljardiluokan sijoittajana. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän varallisuuttaan hoidetaan vastuullisella tavalla. Vastuullinen sijoitustoiminta ei tarkoita tuotosta tinkimistä eikä eettisten valintojen tekemistä asiakkaan puolesta. Pikemminkin se tarkoittaa sitä, että sijoittajana edellytämme sijoituskohteidemme noudattavan yhteiskunnan pelisääntöjä ja hyviä käytäntöjä. Tämä on myös tärkeä osa sijoitusriskien hallintaa pitkällä tähtäimellä.

Ensimmäinen konserniyhtiömme sitoutui YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) jo vuonna 2011, ja nykyään periaatteita noudatetaan soveltuvin osin koko konsernissa. Elite Alfred Berg hyödyntää salkunhoidossaan BNP Paribasin ESG-tutkimusta (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto), johon kuuluvat maailmanlaajuinen yritysvastuunormien seuranta ja ympäristörikkeiden arviointi. Seulomme suorat osake- ja korkosijoitukset BNP:n ja Norges Bankin sulkulistojen avulla, joiden kriteereinä on sekä toimialarajoitteita että yrityskohtaisia normirikkomuksia. Välillisessä sijoittamisessa edellytämme PRIn periaatteiden noudattamista myös rahastoilta, jotka hyväksymme valikoimaamme. Lisäksi hyödynnämme kohderahastojen valinnassa ESG-ratingia.

Raportoimme vastuullisesta sijoitustoiminnastamme vuosittain PRI-organisaatiolle julkisella raportilla. Viime vuonna paransimme PRI-arvosanojamme ja nousimme useilla arvioiduilla osa-alueilla parhaaseen mahdolliseen luokkaan A+. Tutustu vuoden 2018 UN PRI -raporttiin.

EAB Varainhoidossa on operatiivinen yksikkö, jonka tehtävänä on koordinoida vastuullisen sijoittamisen toteutumista salkunhoidossa. Vastuullisuus on integroitu sijoitustoimintaan siten, että kukin salkunhoitaja vastaa periaatteiden noudattamisesta omalta osaltaan EAB:n sijoitustuotteissa ja -palveluissa. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme erityisesti vastuullisuuskriteerien näkökulmasta rakennetun rahastojen rahaston ja mallisalkun.

 

Carbon Disclosure Project (CDP) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Tiedot ovat vapaasti käytettävissä, ja niitä voivat hyödyntää mm. sijoitusyhtiöt, poliitikot, erilaiset järjestöt, tutkijat ja toimittajat. Kasvava määrä (vuonna 2009 noin 2500) yrityksiä tai organisaatiota ympäri maailman raportoi toiminnastaan CDP:lle vuosittain. Noin 475 sijoituksia tekevää instituutiota käyttää tietoja sijoutustoiminnassaan. Carbon Disclosure Project aloitti toimintansa Lontoossa vuonna 2000.

Lisätietoa CDP:stä (englanniksi)


Finsif on yhdistys jonka tarkoitus on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät seikat

Lisätietoa Finsifistä


YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli PRI (Principles for Responsible Investment) käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Englanniksi käytetään usein lyhennettä ESG (= Environmental, Social, Governance).

Lisätietoa PRI-periaatteista (englanniksi)

Vastuullisuus integroituna sijoitustoimintaamme

Vastuullisuus on keskeinen osa Elite Alfred Bergin sijoitustoimintaa ja sijoitusten riskienhallintaa. Olemme vastuussa eri sidosryhmillemme, kuten asiakkaillemme ja omistajillemme. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että huomioimme yhteiskuntavastuukysymykset sijoituspäätöksiä tehdessämme. Pyrimme tällä varmistamaan sijoitustemme pitkäaikaisen tuoton ja arvonkehityksen sekä harjoittamaan vastuullista sijoitustoimintaa. Vastuullisuus on sekä lainsäädännön ja hyvien markkinakäytäntöjen noudattamista että sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteisiin (Principles of Responsible Investment). Periaatteet käsittelevät ympäristöön ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden sekä sosiaalisten tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa.

Vastuulliset toimintatavat kuvastuvat selkeistä sijoitusprosesseista, laadukkaasta sijoituskohteiden analysoinnista ja sisäisestä valvonnasta. Sijoituskohteina ovat sekä yksittäiset arvopaperit, ETF:t että rahastot. Vastuullisuus on yksi kriteereistämme, koska uskomme, että vastuulliset toimijat menestyvät pitkällä tähtäimellä parhaiten. Omistajaohjauksen merkitys vastuullisessa sijoittamisessamme on toistaiseksi pieni, koska suurin osa sijoituksistamme kohdistuu muuhun kuin suoriin osakesijoituksiin. Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa edellyttämällä PRI-periaatteiden allekirjoitusta niiltä varainhoitajilta, joiden rahastoihin sijoitamme. Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoittamisen toimista PRI:n kautta.

CDP eli Carbon Disclosure Project on kansainvälinen ympäristövaikutusta arvioiva aatteellinen järjestö, joka auttaa sijoittajia, yhtiöitä ja kaupunkeja arvioimaan ympäristövaikutuksiaan ja toimimaan kestävän kehityksen puolesta. Järjestö on johtavia yhtiöiden hiilijalanjälkeä kerääviä toimijoita, joilla on dataa noin 5500 yhtiöstä. Elite alfred Berg haluaa osallistumisellaan CDP:n toimintaan edesauttaa kestävää kehitystä ja hyödyntää samalla saamansa hiilijalanjälki dataa salkunhoidossaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ESG-tiedot ovat tärkeä osa arvioidessamme yksittäisten osakkeiden tuottopotentiaalia.

Elite Alfred Bergin UN PRI -arvioraportti 2019

Lue lisää EAB varainhoidon sijoitusprosessista ja sen vastuullisuudesta täältä.

Seuraamme jatkuvasti asiakkailtamme saamaamme palautetta ja sijoitustemme menestystä, jotta voimme olla huippuluokkaa sekä asiakastyytyväisyydessä että sijoitustoiminnassamme.

Lisäarvo asiakkaille

Elite Alfred Bergin missio on kasvattaa suomalaisten varallisuutta ja luoda yrityksille kasvumahdollisuuksia tarjoamalla moderneja tapoja sijoittaa, omistaa ja rahoittaa. Elite Alfred Berg on aktiivinen, joustava ja tarjoaa erinomaisen palvelukokemuksen. Ammattitaitoisten varainhoitajien tarjoamalla henkilökohtaisella palvelulla varmistetaan, että asiakkaalle tarjotut tuotteet sopivat hänen riskiprofiiliinsa ja täydentävät hänen varallisuuttaan kokonaisuutena tarkastellen parhaalla mahdollisella tavalla.

Elite Alfred Bergin käyttämät palkkiorakenteet eivät kannusta tarpeettomaan riskinottoon esimerkiksi osakesijoituksia ylipainottamalla. Olemme aidosti aktiivinen varainhoitaja. Se tarkoittaa, että hoidamme sijoituksia ensisijaisesti sijoitusnäkemyksemme emmekä vertailuindeksien mukaan. Sijoitustuotteiden ja sijoituspalvelujen kehittäminen perustuu asiakkaidemme tarpeisiin ja etuihin. Seuraamme jatkuvasti asiakkailtamme saamaamme palautetta ja sijoitustemme menestystä, jotta voimme olla huippuluokkaa sekä asiakastyytyväisyydessä että sijoitustoiminnassamme.  Elite Alfred Berg on sitoutunut vastuulliseen markkinointiin ja mainontaan. Noudatamme markkinointisääntelyä sekä hyvää markkinointitapaa. Asiakasvastuullisilta sekä muilta työntekijöiltä edellytämme riittävää ammatillista pätevyyttä ja kokemusta.

Lisäarvo henkilöstölle

Elite Alfred Bergin visio on olla modernin sijoittamisen, omistamisen ja rahoittamisen edelläkävijä. Haluamme olla myös houkutteleva työpaikka. Henkilöstömme on sitoutunutta ja motivoitunutta sekä johtaminen hyvää ja oikeudenmukaista. Seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä ja pyrimme parantamaan tuloksiamme jatkuvasti. Tuemme hyvinvointia esimerkiksi lakisääteistä laajemman terveydenhuollon ja erilaisten liikuntatukien avulla. Kannustamme koko henkilöstöämme osallistumaan yrityksemme ja toimintatapojemme kehittämiseen muun muassa erilaisten palautekanavien avulla.

Tarjoamme henkilöstöllemme kilpailukykyisen palkitsemisen ja edut, joilla haluamme varmistaa, että henkilöstön intressit ovat yhdenmukaiset asiakkaidemme ja omistajiemme kanssa. Konsernissa on ollut vuodesta 2017 lähtien käytössä henkilöstörahasto, johon henkilöstön tulospalkkiot ohjataan joko kokonaan tai osittain ja jonka kautta työntekijät pääsevät hyötymään yhtiön menestyksestä. Vuonna 2018 konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj järjesti henkilöstöannin, jossa merkittiin 200 000 yhtiön uutta B-osaketta. Merkintäsitoumuksen teki 36 henkilöstön tai sidonnaisasiamiesten edustajaa, joista uusia osakkeenomistajia oli 20.

Koko henkilöstö ja erityisesti asiakastyössä toimivat asiantuntijat osallistuvat koulutuksiin säännöllisesti. Jatkuvalla koulutuksella pyritään lisäämään henkilöstön työmotivaatiota ja kasvattamaan osaamista muun muassa sijoituspalveluista ja toiminnasta sekä niitä koskevasta sääntelystä.