Tietoa osakkeesta

Osakkeen perustiedot

EAB Group Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Jokainen yhtiön A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen ja jokainen yhtiön B-sarjan osake oikeuttaa 1 ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Molempien osakesarjojen osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.

  • A-sarjan osakkeita on 5 579 358 kappaletta (111 587 160 ääntä).
  • B-sarjan osakkeita on 8 263 914 kappaletta (8 263 914 ääntä).
  • Yhteensä osakkeita on 13 843 272 kappaletta (119 851 074 ääntä).

A-sarjan osakkeisiin kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukaisia luovutusrajoituksia.

B-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla. A-sarjan osakkeella ei käydä kauppaa pörssissä.

EAB Group Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

Osakkeen seuranta

Analyysiyhtiö Inderes Oy aloitti yhtiön seurannan 10.10.2017 todeten seuraavaa: "Aloitamme Elite Varainhoidon seurannan "lisää"-suosituksella ja tavoitehinnalla 4,0 euroa. Elite nousee Alfred Berg -yritysoston seurauksena hallinnoitavalla pääomalla ja jatkuvilla tuotoilla mitattuna uuteen kokoluokkaan, minkä lisäksi merkittävien synergioiden ansiosta kannattavuuden pitäisi parantua merkittävästi ensi vuonna. Järjestelyn toteutuessa odotuksien mukaisesti osake on maltillisesti arvostettu, mutta myös riskiprofiili on tällä hetkellä koholla. Mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde on nyt kuitenkin positiivinen."

INDERESIN ANALYYSI KOKONAISUUDESSAAN

Osingonjakopolitiikka

Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkona pääsääntöisesti puolet Yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta kuitenkin niin, että Yhtiön liiketoiminnan kehitystarpeet huomioidaan ja Yhtiön vakavaraisuutta ei vaaranneta. Näin Yhtiön omat varat ja maksuvalmius pidetään jatkuvasti korkealla tasolla. Lisäksi tavoitteena on, että keskipitkällä aikavälillä osinkotuotto on 5 % osakkeen hinnasta listautumisannissa marraskuussa 2015. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 1.3.2019

Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 1.3.2019

Omien osakkeiden hankinta 2018

EAB Group Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2018 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi syksyllä 2018.

Yhtiö hankkii omia B-osakkeita korkeintaan 100 000 kappaletta eli enintään 1,9 % B-osakkeiden tämän päätöksentekohetken mukaisesta osakekannasta. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 30.7.2018 sen jälkeen, kun takaisinosto-ohjelma on julkistettu yhtiötiedotteella, ja lopetetaan viimeistään 4.10.2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2018 hallituksen päättämään enintään 420 000 oman B-osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Tiedotteet omien osakkeiden ostoista löytyvät sivun oikeasta laidasta.

Omien osakkeiden hankinta 2017

EAB Group Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi arviolta keväällä 2018.

Hallituksen päätöksen mukaan yhtiö hankkii omia osakkeita korkeintaan 150 000 kappaletta, eli enintään 4,8 % B-osakkeiden päätöksentekohetken (1.8.2017) mukaisesta osakekannasta. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 1.8.2017 sen jälkeen, kun takaisinosto-ohjelma on julkistettu yhtiötiedotteella, ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2017 hallituksen päättämään enintään 690 000 yhtiön oman A-osakkeen ja enintään 310 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Valtuutus on voimassa 4.10.2018 saakka.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Tiedotteet omien osakkeiden ostoista löytyvät sivun oikeasta laidasta.