Tiedottaminen

EAB Group Oyj (“Yhtiö”) noudattaa First North -markkinapaikalla listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään pääosin First North Nordic – Rulebook-säännöissä. Yhtiö tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa markkinoille, jonka avulla pääomamarkkinaosapuolet voivat arvioida Yhtiön arvopapereiden arvoa.

Yhtiö tiedottaa kaikesta olennaisesta siihen ja sen toimintaan tai taloudelliseen tilaan tai sen arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista. Tiedottaminen tapahtuu Nasdaq Helsingin -tiedottamisjärjestelmän sekä EAB-konsernin verkkosivujen kautta. Yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita kokonaisuutena ja tulevaisuuden näkymiä kommentoi Yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiö julkistaa tiedotteensa lähtökohtaisesti suomeksi.

Tiedonantovelvollisuuden käytännön toteuttamisesta ja tiedotteiden julkistamisesta vastaa viestintäpäällikkö yhdessä Yhtiön toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja, lakiasioista vastaava ja Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja tarkastavat ja hyväksyvät yhtiö- ja lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

EAB-konserni julkistaa vuosittain tilinpäätöksen sekä puolivuotiskatsauksen.

Yhtiö noudattaa viestinnässään 30 päivän hiljaista jaksoa, joka päättyy puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen julkistukseen. Yhtiö ei kommentoi hiljaisen jakson aikana Yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Tänä aikana Yhtiö ei tapaamisissaan osakkeenomistajien, analyytikoiden, talousmedian edustajien tai muiden pääomamarkkinoiden edustajien kanssa kommentoi Yhtiön taloudellista tilaa, sen tulevaisuudennäkymiä tai niihin vaikuttavia tekijöitä. Hiljainen jakso vastaa kestoltaan suljettua ikkunaa, jonka aikana konsernin sisäpiiriin kuuluvat ja vaikuttavassa asemassa olevat eivät käy kauppaa Yhtiöön liittyvillä arvopapereilla tai johdannaisilla.

Yhtiötiedotteet

Yhtiö julkistaa viivytyksettä arvopaperin arvoon vaikuttavat olennaiset tiedot First North Finland -markkinapaikalle ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkistaa tiedotteen internetsivuillaan. Yhtiötiedotteella julkaistaan tietoja sellaisista EAB-konsernin toimintaa koskevista asioista, toimista ja tapahtumista, joiden arvioidaan vaikuttavan olennaisesti Yhtiön arvopapereiden arvoon. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

 • Puolivuosittaiset taloudelliset raportit ja liiketoimintakatsaukset
 • Keskeiset strategiset tai organisatoriset muutokset
 • Merkittävät investoinnit, yrityskaupat, yritysmyynnit ja yhteisyritysten perustamiset
 • Yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten päätökset
 • Yhtiöjärjestyksen muutokset ja osakepääoman muutos
 • Muutokset Yhtiön hallituksessa, johtoryhmässä ja tilintarkastajissa, muut merkittävät nimitykset sekä hyväksytyn neuvonantajan vaihtaminen
 • Muu kuin vakiomuotoinen sekä huomautuksia tai lisätietoja sisältävä tilintarkastuskertomus
 • Uusien osakkeiden tarjoaminen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotto
 • Merkittävät muutokset Yhtiön taloudellisissa ja yleisissä tulevaisuudennäkymissä
 • Liiketoiminnan suuntaaminen uudelleen, sulautuminen tai jakautuminen
 • Merkittävät muutokset aiemmin julkistettuun tietoon
 • Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen
 • Yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn merkittävästi vaikuttavat kriisitilanteet
 • Yhtiötä koskevat viranomaisten päätökset
 • Muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat ja muut kulloinkin voimassa olevien First North Nordic – Rulebook -sääntöjen mukaiset asiat.

Lehdistötiedotteet

Yhtiö julkistaa lehdistötiedotteilla EAB-konsernin liiketoimintaa koskevia merkittäviä tapahtumia. Lehdistötiedotteissa voidaan kertoa myös asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten EAB-konsernin sidosryhmiä kiinnostaviksi.

Kriisiviestintä

Yhtiöllä on kriisiviestintäsuunnitelma, jonka avulla pyritään varmistamaan Yhtiön viestinnän häiriötön toiminta myös mahdollisissa poikkeustilanteissa. Kriisiviestinnästä vastaa Yhtiön toimitusjohtaja, kriisiviestintäryhmän tukemana. Kriisiviestintäryhmä toimitusjohtajan johdolla vastaa kaikesta sisäisestä, tiedotusvälineille ja pörssille tarkoitetusta kriisiviestinnästä.

Huhut ja tietovuodot

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin korjatakseen Yhtiön toimintaa koskevia selvästi virheellisiä tietoja. Yhtiö ei ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja vuotaa Yhtiön ulkopuolelle, Yhtiö julkistaa asiasta yhtiötiedotteen asian tullessa Yhtiön tietoon.