Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

Konserniyhtiöiden yhtiökokous on valinnut yhtiöiden tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha-Pekka Mylén, jonka tehtävänä on lakisääteinen tilintarkastus kaikissa EAB Group -konsernin yhtiöissä.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta arvioivat lakisääteisesti tilintarkastajat. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa EAB Group -konsernin kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja hallintoa. Tilintarkastajat tarkastavat, että konsernin toiminta on lain mukaista ja että tilinpäätökset on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja antavat osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Sisäinen tarkastus vastaa riskienhallintajärjestelmän toimivuuden tarkastamisesta. Sisäinen tarkastus arvioi, tarkastaa ja varmentaa sisäisen valvonnan sekä compliance- ja riskienhallintatoimintojen tehokkuutta, riittävyyttä ja toimivuutta. Tarkastuksia suoritetaan kuukausittain hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on ulkoistettu ja siitä vastaa Lakiasiaintoimisto Lauri Koponen.