Sisäpiiri

EAB Group Oyj ("Yhtiö") ja sen työntekijät noudattavat voimassa olevan lainsäädännön sisäpiirisääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen perustuvaa EAB Group -konsernin sisäpiiriohjetta. Konsernin sisäpiiriohje on Yhtiön hallituksen vahvistama, ja se sitoo kaikkia EAB Group -konserniin kuuluvia yhtiöitä ja kaikkia konsernin palveluksessa olevia henkilöitä.

Yhtiö noudattaa Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) N:o 596/2014) ja ylläpitää tarpeen mukaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Yhtiö ilmoittaa asetuksen mukaisesti Yhtiön ilmoitusvelvolliseen johtoon kuuluvien ja näiden lähipiirin tekemistä kaupoista Yhtiön osakkeilla pörssitiedotteella sekä omilla verkkosivuillaan.

Yhtiö toimii sijoitustoimialalla, ja sijoituspalvelulain nojalla sen on pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän omistuksistaan. Yhtiön sijoituspalvelulain mukaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat:

  1.   Yhtiön hallituksen jäsenet, varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä päävastuullinen tilintarkastaja;
  2.   Yhtiön johtoryhmän jäsenet, operatiivinen johtaja, kirjanpitäjä sekä Compliance Officer;
  3.   Yhtiön palveluksessa olevat taikka Yhtiön puolesta tai lukuun toimivat henkilöt, joilla on mahdollisuus vaikuttaa Yhtiön hallinnoimien varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen.

Tytäryhtiöiden sisäpiirirekisterit

Yhtiö toimii sijoitustoimialalla, ja sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä koskeva sisäpiirisääntely velvoittaa EAB Group -konsernin tytäryhtiöitä ylläpitämään omia sisäpiirirekistereitä. Konserniin kuuluvan EAB Rahastoyhtiö Oy:n on sijoitusrahastolain nojalla pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän omistuksistaan. Myös tytäryhtiöillä voi olla omia hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. EAB Group -konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä sisäpiiriläisiksi katsotaan seuraavat henkilöt:

  1.   rahastoyhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja;
  2.   rahastoyhtiön palveluksessa olevat taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivat henkilöt, joilla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa sisäpiirihallinnossaan arvopaperimarkkina-, sijoituspalvelu- ja sijoitusrahastolainsäädännön lisäksi Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjetta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen perustuvaa EAB Group -konsernin sisäpiiriohjetta. Konsernissa sisäpiirihallinto hoidetaan keskitetysti konsernitasolla ja kaikkia edellä mainittuja sisäpiirirekistereitä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelussa. EAB Group -konsernilla on sisäpiirihallintoa koskeva sisäinen ohjeistus, jossa on määritelty tarkemmin sisäpiiriasioiden järjestäminen, valvonta ja sisäpiiriläisten kaupankäyntiä koskevat säännöt.

Yhtiö on nimittänyt sisäpiiriasioista vastaavan henkilön, joka huolehtii Yhtiön sisäpiirihallinnosta ja valvoo sisäpiiriläisten kaupankäynnin lainmukaisuutta. Konsernin sisäpiirisääntöjä päivitetään vuosittain ja Yhtiön hallitus vahvistaa kulloinkin voimassa olevat sisäpiirisäännöt.