Riskien hallinta ja -valvonta

EAB Group Oyj:n ("Yhtiön") ja EAB Group -konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin johtoa varmistamalla, ettei konsernin toiminnassa oteta niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista vaaraa konserniin kuuluvien yhtiöiden vakavaraisuudelle tai likviditeetille. Yhtiön hallitus varmistaa riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden säännöllisellä raportoinnilla sekä määrittelemillään valvontatoimenpiteillä kaikille liiketoiminnan tasoille. Lisäksi Yhtiön hallitus huolehtii siitä, että konsernin keskeisillä liiketoiminnoilla on ajantasaiset ja riittävät jatkuvuussuunnitelmat.

Yhtiön hallitus on nimennyt riskienhallinnasta päävastuulliseksi konsernin toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja varmistaa, että konsernissa noudatetaan hallitusten hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita ja riskistrategiaa. Compliance-toiminto vastaa toiminnan säännösten mukaisuuden valvonnasta. Compliance-toiminnon tavoitteena on varmistaa, että kaikessa konsernin toiminnassa noudatetaan ulkoista sääntelyä ja sisäisiä menettelytapoja ja että asiakassuhteissa noudatetaan asianmukaisia menettelytapoja.

Compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus suorittavat liiketoimintaan liittyen tarkastuksia ja raportoivat tarkastuksista ja havainnoista säännöllisesti johtoryhmälle ja hallitukselle.

Konsernissa tehdään vähintään vuosittain riskikartoitus, jossa tunnistetaan ja arvioidaan konsernin merkittävimmät operatiiviset riskit.

EAB Group -konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti konsernissa on laadittu erilliset riskienhallintatoimet luotto- ja vastapuoliriskien, markkinariskin, likviditeettiriskin, operatiivisten riskien sekä strategisten riskien hallitsemiseksi.