Palkitsemisperiaatteet

EAB-konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä sekä konserniin kuuluvilla EAB Palvelu Oy:llä, EAB Rahastoyhtiö Oy:llä ja EAB Varainhoito Oy:llä on yhtiöiden hallitusten hyväksymät palkitsemisjärjestelmiä koskevat periaatteet, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista.

Alla esitellään tiivistettynä EAB Group Oyj:n (”Yhtiö”) palkitsemisperiaatteita luottolaitoslain 8 luvun 18 § mukaisesti sekä EAB Palvelu Oy:n, EAB Rahastoyhtiö Oy:n ja EAB Varainhoito Oy:n palkitsemisperiaatteita niitä koskevien säännösten mukaisesti. Yhtiöt noudattavat palkitsemispolitiikassaan soveltuvin osin sijoituspalvelulain, luottolaitoslain ja sijoitusrahastolain palkitsemista koskevia säännöksiä, valtiovarainministeriön asetusta vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä, EU:n vakavaraisuusdirektiiviä (2013/36/EU), EU:n vakavaraisuusasetusta (575/2013), EU:n palkitsemisasetusta (604/2014), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita palkitsemisesta sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä palkitsemisesta.

EAB Group Oyj:llä ei ole velvollisuutta perustaa luottolaitoslain mukaista palkitsemisvaliokuntaa. Yhtiön hallitus on valinnut keskuudestaan Kari Juurakon palkitsemisasioista vastuulliseksi jäseneksi. Compliance Officer on mukana palkkiopolitiikan ja -käytäntöjen suunnittelussa. Sisäinen tarkastus tarkastaa vuosittain palkitsemisjärjestelyjen lainmukaisuuden ja raportoi havainnoistaan hallitukselle.

Yleiset periaatteet koskien palkkaa ja palkitsemisjärjestelmää

Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät vahvistetaan vuosittain, ja niiden tulee tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön pitkän aikavälin etua.

Palkitsemisjärjestelmiä määriteltäessä sovelletaan seuraavia periaatteita:

a)  Palkitseminen tukee pitkän aikavälin arvonmuodostusta ja perustuu tasapainoiseen riskihorisonttiin.

b)  Palkitseminen kasvaa samalla, kun vastuu ja kyky vaikuttaa muiden työhön ja yhtiön kannattavuuteen kasvavat.

c)  Palkitseminen perustuu arviointiyhdistelmään, jossa otetaan huomioon yksilön työsuoritus, liiketoiminta-alueen ja/tai liiketoimintayksikön tulos sekä koko konsernin kokonaistulos.

d)  Palkitseminen on suunniteltu siten, että se estää liiallista riskinottoa.

e)  Työnantajana yhtiö on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan palkitsemisen käytäntöjä ja ohjeita.

f)  Tavoiteasetannassa käytetään ensisijaisesti sellaisia tavoitteita, jotka luonnostaan ohjaavat tasapainoiseen riskinottoon. Tavoitteiden tulee mahdollisuuksien mukaan perustua julkaistuihin, määrällisiin mittareihin.

g)  Palkitsemisohjelman pitää aina sisältää

  • ehdot, jotka edellyttävät kannattavuutta palkkion maksun ehtona,
  • mahdolliset rajoitukset,
  • palkkiokatot, jotka rajoittavat palkkion koon enimmäismäärän, sekä
  • force majeure -ehdot, jotka sallivat hallituksen muuttaa maksuaikataulua tai keskeyttää maksut, mikäli kannustinjärjestelmän tiukka noudattaminen aiheuttaisi poikkeuksellisen suurta haittaa yhtiölle.

h)  Kaikkien joustavaa palkitsemista koskevien sopimusten tulee sisältää ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden määrittää palkkion suuruudeksi nolla (0), mikäli tämä on tarpeen yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi.

i)  Yksittäisen työntekijän palkitsemista määritettäessä on otettava huomioon laadulliset kriteerit siitä, noudattaako työntekijä liiketoiminnan sisäisiä ja ulkoisia sääntöjä. Tavoitteiden arvioinnin on oltava jatkuvaa.

j)  Palkitsemisen palkkionmaksusta päätetään jälkikäteen vuosittain, ja palkkionmaksu perustuu konsernin liiketulokseen sekä hallituksen päätökseen siitä, voidaanko joustavan palkitsemisen palkkiot maksaa.

k)  Yksittäisellä myyjällä ei ole mahdollisuutta päättää asiakkaalle suositeltavista rahoitusvälineistä, vaan päätöksen tekee myynnistä erillinen ja itsenäinen toiminto. Näin myyjä ei voi vaikuttaa oman palkkionsa muodostumiseen myymällä asiakkaalle tiettyjä rahoitusvälineitä.

Tytäryhtiön palveluksessa olevien yksityispankkiirien peruspalkan sisältämän bonuksen perusosan osalta ei sovelleta kohtia e), g), h) ja j).

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkkio ei saa olla riippuvainen sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota hän valvoo.

Merkittävien muuttuvien palkkioiden lykkääminen

Siltä osin kuin palkitsemisjärjestelmä saattaa johtaa yli 50 000 euron muuttuvan palkkion maksamiseen kalenterivuoden aikana on palkitsemisjärjestelmää laadittaessa noudatettava Yhtiön määrittelemien henkilöiden* osalta yllä esitettyjen yleisten periaatteiden lisäksi seuraavia periaatteita:

Kiinteän ja muuttuvan palkan suhde

Palkitsemisjärjestelmässä on asetettu kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde sekä määritelty, kuinka suureksi muuttuva palkkio voi nousta.

Palkkion lykkääminen

Vähintään 40 % määritellystä muuttuvasta palkkiosta on lykättävä maksettavaksi tasaerin palkkionmääräytymisvuotta seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Ennen kunkin lykätyn erän maksamista arvioidaan

  • onko palkkiota pienennettävä toteutuneiden riskien takia ja
  • onko palkkiota pienennettävä yhtiön taloudellisen tilanteen heikkenemisen takia.

Arvion perusteella maksettavaa erää voidaan pienentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

Vaihtoehtorahastojen hoitajina toimivien tytäryhtiöiden maksamien lykättyjen palkkioiden maksuaika tulee suhteuttaa vaihtoehtorahaston elinkaareen, lunastuspolitiikkaan ja sijoitusriskeihin.

Jos EAB Rahastoyhtiön hallinnoimien vaihtoehtorahastojen varat ylittävät muiden rahastojen varat, siihen sovelletaan vaihtoehtorahaston hoitajina toimivia koskevia säännöksiä. Jos edellytys ei toteudu, EAB Rahastoyhtiön maksamien lykättyjen palkkioiden maksuajan määrittelyssä huomioidaan sen sijoitusrahaston, johon kohdistuvaan työpanokseen muuttuva osa perustuu, rahasto-osuuden omistajille suositeltu rahasto-osuuksien vähimmäispitoaika ja sijoitusrahaston riskin luonne. Ajanjakson on oltava vähintään kolme vuotta.

Muuttuvien palkkioiden maksaminen muuna kuin rahana

1.  EAB Group Oyj:n osalta

Kulloinkin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana.

Muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan EAB Group Oyj:n osakkeina tai sellaisina rahoitusvälineinä, joiden arvo heijastaa konsernin oman pääoman ja luottokelpoisuuden muutoksia.

2.  EAB Palvelu Oy:n ja EAB Rahastoyhtiö Oy:n osalta

a)  EAB Rahastoyhtiö Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen vaihtoehtorahaston osuuksia tai vastaavia muita rahoitusvälineitä, mikäli EAB Rahastoyhtiö Oy:n vaihtoehtorahastojen varat ylittävät sen hoitamien muiden kuin vaihtoehtorahastojen varat. Tällöin maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana.

Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

b)  EAB Rahastoyhtiö Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen sijoitusrahastojen osuuksia tai vastaavia muita rahoitusvälineitä, mikäli EAB Rahastoyhtiö Oy:n vaihtoehtorahastojen varat eivät ylitä yhtiön hoitamien muiden kuin vaihtoehtorahastojen varoja.

Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

c)  EAB Palvelu Oy:ssä muuna kuin rahana maksettava erä suoritetaan käyttäen vaihtoehtorahaston osuuksia. Maksettavaksi tulevasta palkkiosta enintään puolet voidaan maksaa rahana.

Rahoitusvälineen muuttamiselle rahaksi asetetaan odotusaika. Odotusajan tulee ulottua vähintään palkkiolle alun perin määritellyn lykkäysajan loppuun asti.

Muuttuva palkkio voidaan maksaa ainoastaan silloin, kun palkkion maksaminen on perusteltua ottaen huomioon kunkin yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja avainhenkilön henkilökohtainen suoritus sekä liiketoimintayksikön ja mahdollisen vaihtoehtorahaston suoritus.

EAB-konsernin palkitsemisjärjestelmä on rakennettu siten, että kukin yhtiö voi myös päättää muuttuvan palkkion jättämisestä maksamatta joko kokonaan tai osittain. EAB-konsernissa on huolehdittava siitä, että kunkin avainhenkilön kiinteä palkkio on riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion mahdollinen maksamatta jättäminen ei muodostu hänelle kohtuuttomaksi.

Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

Konsernissa on 1.1.2017 lähtien ollut käytössä yleinen tulospalkkiojärjestelmä, joka koskee sitä osaa henkilöstöstä, joka ei ole muun henkilökohtaisen palkitsemisohjelman piirissä. Palkitseminen perustuu sekä koko konsernin tulokseen että oman tulosyksikön ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin. Yleisen tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumista, kasvua ja taloudellista menestymistä. Tavoitteena on lisäksi sitouttaa yhtiön henkilöstöä ja synnyttää positiivista työantajankuvaa jakamalla osa yhtiön taloudellisesta menestyksestä henkilöstölle. Tulospalkkiona maksetaan maksimissaan 5 % konsernin tuloksesta ennen veroja 6 kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.