Elite Älyenergia

Vaihtoehtorahasto

Yleiskuvaus

Elite Älyenergia I Ky sijoittaa kiinteistökohteiden energiatehokkuutta parantaviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin järjestelmiin, kuten älykkäisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, aurinkoenergiaan sekä muihin energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin. Sijoitukset tehdään hankkimalla energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeisiin liittyviä järjestelmiä ja vuokraamalla niitä tai solmimalla niihin liittyviä energianmyyntisopimuksia. Rahasto voi sijoittaa energiantuotantohankkeisiin myös muiden sijoittajien kanssa.

Sijoittajille rahaston tavoitteena on tarjota hajautettu, energiasäästöihin ja energiantuotantoon perustuva hyvä tuotto, joka on riippumaton muista pääomamarkkinoista.

Rahaston hankkeet lisäävät merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä ja vähentävät ympäristöä haittaavia fossiilisten polttoaineiden päästöjä ja kiinteistöjen energiankäyttöä.

Vahvuudet

  • Hajautettu energiasäästöistä ja uusiutuvan energian tuotannosta muodostuva tuotto
  • Riippumattomuus muista pääomamarkkinoista
  • Vähentää merkittävästi haitallisia päästöjä
  • Tavoitteena vuotuinen kassavirta 1–2 vuoden investointiajan jälkeen

Kenelle rahasto sopii?

  • 5–7 vuoden sijoitukseen sitoutuvalle
  • Muista pääomamarkkinoista riippumatonta tuottoa hakevalle
  • Ympäristöpäästöjen vähentämistä arvostavalle

 

Kvartaalikatsaus 1.7.2020–30.9.2020

Elite Älyenergia I Ky (”rahasto”) on kommandiittiyhtiömuotoinen suljettu rahasto. Rahaston toimikausi on 5 vuotta, mutta kautta voidaan pidentää rahastoa koskevia sopimuksia muuttamatta kahdella vuodella. Rahasto pyrkii sijoittamaan huolellisesti valittuihin energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian kohteisiin hajautetusti sekä hyödyntämään erilaisia teknisiä ratkaisuja energian säästön saavuttamiseksi kohteissa. Rahaston sijoitustoiminta käynnistyi 28.3.2017, jolloin rahasto toteutti ensimmäisen energiatehokkuushankkeensa. Vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä rahasto toteutti suuren aurinkoenergiainvestoinnin Kanarian saarille Espanjaan omistamansa holding-yhtiön kautta (ReCap). Projektin yhteenlaskettu tavoite on rakentaa uusia aurinkoenergiavoimaloita, joiden energiantuotanto tulee olemaan noin 3,5 MW. Kolmannella vuosineljänneksellä 2018 tehtiin rahastomuotoinen sijoitus (Elite Intian Aurinko I Ky) Intiassa sijaitseviin tuotannossa oleviin aurinkovoimaloihin. Kolmannen kvartaalin lopussa rahaston varoista suurin osa on sitoutunut energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian kohteisiin. Kolmannen vuosineljänneksen 2018 jälkeen ei ole tehty uusia sijoituksia.  

Kolmas kvartaali 2020 ja näkymät 2021

Elite Älyenergia I Ky:n Elite Intian Aurinko I Ky -vaihtoehtorahastosijoitus maksoi tuottoa Älyenergialle tammikuussa ja heinäkuussa 2020. Odotamme edelleen, että Elite Intian Aurinko I Ky pystyy maksamaan vuoden 2020 aikana kaikille sijoittajilleen (myös Älyenergialle) vähintään vähimmäistavoitteensa mukaisen vuotuisen tuoton eli 5 % vuodessa sijoitetulle pääomalle. Mikä olisi siis Älyenergian tapauksessa n. 2-3 % vuodessa suhteessa Älyenergia-rahaston pääomaan. On kuitenkin hyvä huomata, että osaa Älyenergian saamista tuotoista käytetään rahaston juoksevien kulujen kattamiseen. Elite Intian Aurinko I Ky rahaston tuoton tuloutuksen odotetaan kasvavan vuoden 2020 ja sitä seuraavien vuosien aikana. Elite Intian Aurinko I Ky-rahaston tuottotavoite on yli 10 % vuotuista tuottoa koko rahaston sijoitusajalle laskettuna. On hyvä huomata, että Intian Aurinko-rahaston tuottoon vaikuttaa olennaisesti nostavasti tai laskevasti valuuttakurssien muutokset (Intian rupian eurovaluuttakurssin muutokset). Älyenergian Espanjaan tekemään aurinkoenergiasijoitukseen (ReCap) otettiin heinäkuussa mukaan kanssasijoittajaksi instituutiosijoittaja ja projektisalkun oman pääoman määrä nousi tämän myötä yhteensä 3,8 miljoonaan euroon mahdollistaen noin 10 MW aurinkovoimala kokonaisuuden rakentamisen. Syyskuun lopussa salkun koko oli 4,1 MW ja odotamme, että saavutamme 8-10MW koon viimeistään alkuvuoden 2021 aikana ja salkku rakentuu siten valmiiksi ensi vuoden aikana. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on vaikuttanut vuoden 2020 aikana saatuun sähkön myyntituloon negatiivisesti, kulutuksen ollessa normaalia alemmalla tasolla ja sähkön hinnan käydessä erityisesti keväällä alhaisella tasolla. Maksuviiveitä ei kuitenkaan ole ollut. Recap-sijoitus kehittyy positiivisesti ja odotamme voivamme ensi vuoden aikana tehdä projektirahoituksen uudelleen rahoituksen madaltaen merkittävästi vieraan pääoman kustannusta. Salkun myynti tullaan aloittamaan, kun uudelleenrahoitus viety läpi ja projektit rakennettu valmiiksi. Edelleen Recap-sijoituksen osalta odotamme koko sijoitusajalta 12-14% vuotuista tuottoa, joka on Älyenergian pääomalle laskettuna n. 4-4,5 % vuotuista tuottoa vastaava summa. Sijoituksen tuottopotentiaali realisoituu, kun projektisalkku myydään. 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Vaihtoehtorahaston hoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vastuunalainen yhtiömies: Elite Älyenergia Oy
Rahaston muoto: Kommandiittiyhtiö
Vähimmäisyhtiöpanos: 10 000 €
Aloituspäivä: 28.3.2017
Sijoitusaika: 5–7 vuotta 

Palkkiot

Hallinnointipalkkio: 3 %

Laskentaperusteena käytetään 2,5 %:n osalta rahastolle maksettuja yhtiöpanoksia ja 0,5 %:n osalta realisoimattomien sijoituskohteiden hankintahintoja. 

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 %

Viiden prosentin vuotuisen tuoton ylittävästä osasta 75 % jaetaan sijoittajille ja 25 % Elite Älyenergia Oy:lle. Tarkemmat tiedot löytyvät rahastosopimuksesta osoitteesta: www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Dokumentit

Kvartaalikasaus Q3/2020

Avaintietoesite PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Rahaston sijoittajat saavat vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätökset Elite Alfred Bergin asiakaspalvelusta.  

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on vaihtoehtorahaston hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto. Vaihtoehtorahaston hoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy. EAB Rahastoyhtiö Oy:llä on vaihtoehtorahastonhoitajan toimilupa. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta sekä rahaston olennaiset ja riittävät tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.