Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto* sijoittaa varansa vastuullisiin ESG-sijoituskohteisiin, ja sen vuotuinen tuottotavoite on 8 %. Rahasto ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset (Environment) sekä sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvät asiat. Rahaston tuotto- ja riskiprofiilia pyritään parantamaan sijoittamalla pääasiassa sekä suljettuihin että avoimiin vastuullisen sijoittamisen rahastoihin, jotka tarjoavat keskimäärin yleistä osakemarkkinaa paremman tuotto-odotuksen.

Sijoittajille rahasto tarjoaa, paitsi tehokkaan keinon vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme, myös yleisiä osakemarkkinoita korkeamman tuotto-odotuksen ja tasaisemman arvonmuodostuksen.

 

*rahaston aiempi nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto

Vahvuudet 

  • Korkea tuottotavoite
  • Tasainen arvonmuodostus
  • Varat kohdistuvat vastuullisiin sijoituksiin 
  • Suora vaikutus elinympäristöömme

Kenelle sopii?

  • Pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle 
  • Sijoittajalle, joka haluaa vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme
  • Sijoittajalle, joka haluaa hillitä ilmastonmuutosta

 

 

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa myös taloudellisesti


Kysyntä kasvattaa vastuullisesti toimivien yritysten arvoa
Yhä useampi kuluttaja ottaa vastuullisuuden huomioon tehdessään kulutuspäätöksiä, jolloin kysyntä kohdistuu vastuullisiin yrityksiin kasvattaen niiden arvoa. Sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin vältetään myös vaikeasti ennustettavia sijoitusriskejä, kuten yrityksen sisäiset väärinkäytökset, negatiivinen julkisuus (esim. rahanpesuskandaalit), poliittiset riskit, ympäristövahingot yms.
Vastuullinen sijoittaja hyötyy megatrendeistä
Megatrendit ohjaavat kehitystä maailmanlaajuisesti, ja niiden avulla voidaan ennustaa, mitkä asiat tulevat aiheuttamaan suuria riskejä (poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia) tulevaisuudessa. Vastuullinen sijoittaja hyötyy joko välttämällä sijoituksia, jotka ovat altistuneita näille riskeille (esimerkiksi fossiilinen energia), tai sijoittamalla yhtiöihin, jotka tarjoavat palveluja näiden haasteiden ratkaisemiseksi (esimerkiksi digitalisaation aiheuttamien ongelmien ratkaisuun keskittyneet tietoturvayhtiöt).
Tutkimustulosten mukaan vastuullinen sijoittaminen tarjoaa paremman tuoton
Tutkimusten mukaan systemaattinen vastuullisuuskriteerien käyttö johtaa positiiviseen vaikutukseen sijoitustuottoihin 80 %:ssa tapauksista1. Vastuullisuuskriteerien täyttyminen puolestaan vaikutti positiivisesti yritysten tuloksentekokykyyn 62,6 %:ssa tapauksista ja negatiivisesti vain 10 %:ssa tapauksista2.
Vastuullisen sijoittamisen toteutustapa ratkaisee tulokset
Lopputuloksen kannalta on suuri merkitys, miten vastuullisuutta toteutetaan sijoitustoiminnassa, sillä vastuullisuus ei itsessään teen yrityksestä hyvää sijoituskohdetta. Tutkimusten mukaan sijoittaja voi saavuttaa paremman tuoton sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminta on vastuullisuudeltaan korkealla tasolla niissä vastuullisuuskysymyksissä, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä kyseiselle yritykselle3,4. Taloudellisesti merkittävät vastuullisuuskysymykset vaihtelevat eri toimialoilla, joten sijoituspäätösten tekeminen vaatii syvää toimialaosaamista.

1. From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2508281

2. Deutsche Asset and Wealth Management, ‘ESG and Corporate Financial Performance: Mapping the global landscape’ 
https://institutional.deutscheam.com/content/_media/K15090_Academic_Insights_UK_EMEA_RZ_Online_151201_Final_(2).pdf

3. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality, The Accounting Review - 91-6 
http://aaajournals.org/doi/10.2308/accr-51383

4. The materiality of ESG factors for equity investment decisions: academic evidence, NN Investment Partners and ECCE report, 2016 
https://yoursri.com/media-new/download/ecce_project_the_materiality_of_esg_factors_for_equity_investment_decisi.pdf

Strategiamuutos 5.8.2019

Uusi Euroopan unionin laajuinen sääntely rajoittaa erikoissijoitusrahaston sijoituksia epälikvideihin rahastoihin (vaihtoehtorahastot). Finanssivalvonta on edellyttänyt muutoksen toteuttamista Capman Collection Erikoissijoitusrahaston sääntöihin. Samalla rahaston nimi muutetaan Elite Alfred Berg  Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahastoksi. Uusista rajoituksista johtuen rahaston sijoitusvarallisuudesta pienempi osa voi olla sijoitettuna suljettuihin vaihtoehtorahastoihin alkuperäisen sijoitusstrategian mukaisesti. Tästä johtuen rahaston sääntöjä ja sijoitusstrategiaa muutetaan suosimaan sijoittajan näkökulmasta likvidimpiä avoimia sijoitusrahastoja suljettujen pääomarahastojen sijaan. Lisäksi sijoitusstrategiassa otetaan huomioon sijoitusten vastuullisuus, jolla tarkoitetaan siis sitä, että  sijoitusten kohteena olevien yhtiöiden ja rahastojen valinnassa aletaan painottaa niiden positiivista suhtaututumista ympäristö- ja yhteiskunnalliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan. Vastuullisia sijoituksia ei ole tarkoitus kuitenkaan tehdä tuoton kustannuksella vaan samalla tavoitellaan ylituottoa suhteessa yleiseen osakemarkkinaan.
Käytännön tasolla nämä muutokset tulevat näkymään seuraavalla tavalla. Sijoitusstrategiassa allokaatio suljettujen (epälikvidien) pääomarahastojen osalta pienenee nykyisestä yli 50:stä prosentista enintään 40 prosenttiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi avoimien vastuullisen sijoittamisen (ESG) osakerahastojen osuus allokaatiosta tulee olemaan vähintään 50 prosenttia. Samalla luovutaan myös tämän rahaston osalta sidonnaisuudesta CapManin hallinnoimiin rahastoihin ja jatkossa sijoituskohteet valitaan vapaasti kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Avaintiedot


Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: ei ole
Aloituspäivä: 31.12.2014

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.