Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto* sijoittaa varansa vastuullisiin ESG-sijoituskohteisiin, ja sen vuotuinen tuottotavoite on 8 %. Rahasto ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset (Environment) sekä sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvät asiat. Rahaston tuotto- ja riskiprofiilia pyritään parantamaan sijoittamalla pääasiassa sekä suljettuihin että avoimiin vastuullisen sijoittamisen rahastoihin, jotka tarjoavat keskimäärin yleistä osakemarkkinaa paremman tuotto-odotuksen.

Sijoittajille rahasto tarjoaa, paitsi tehokkaan keinon vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme, myös yleisiä osakemarkkinoita korkeamman tuotto-odotuksen ja tasaisemman arvonmuodostuksen.

 

*rahaston aiempi nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto

Vahvuudet 

  • Korkea tuottotavoite
  • Tasainen arvonmuodostus
  • Varat kohdistuvat vastuullisiin sijoituksiin 
  • Suora vaikutus elinympäristöömme

Kenelle sopii?

  • Pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle 
  • Sijoittajalle, joka haluaa vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme
  • Sijoittajalle, joka haluaa hillitä ilmastonmuutosta

 

 

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa myös taloudellisesti


Kysyntä kasvattaa vastuullisesti toimivien yritysten arvoa
Yhä useampi kuluttaja ottaa vastuullisuuden huomioon tehdessään kulutuspäätöksiä, jolloin kysyntä kohdistuu vastuullisiin yrityksiin kasvattaen niiden arvoa. Sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin vältetään myös vaikeasti ennustettavia sijoitusriskejä, kuten yrityksen sisäiset väärinkäytökset, negatiivinen julkisuus (esim. rahanpesuskandaalit), poliittiset riskit, ympäristövahingot yms.
Vastuullinen sijoittaja hyötyy megatrendeistä
Megatrendit ohjaavat kehitystä maailmanlaajuisesti, ja niiden avulla voidaan ennustaa, mitkä asiat tulevat aiheuttamaan suuria riskejä (poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia) tulevaisuudessa. Vastuullinen sijoittaja hyötyy joko välttämällä sijoituksia, jotka ovat altistuneita näille riskeille (esimerkiksi fossiilinen energia), tai sijoittamalla yhtiöihin, jotka tarjoavat palveluja näiden haasteiden ratkaisemiseksi (esimerkiksi digitalisaation aiheuttamien ongelmien ratkaisuun keskittyneet tietoturvayhtiöt).
Tutkimustulosten mukaan vastuullinen sijoittaminen tarjoaa paremman tuoton
Tutkimusten mukaan systemaattinen vastuullisuuskriteerien käyttö johtaa positiiviseen vaikutukseen sijoitustuottoihin 80 %:ssa tapauksista1. Vastuullisuuskriteerien täyttyminen puolestaan vaikutti positiivisesti yritysten tuloksentekokykyyn 62,6 %:ssa tapauksista ja negatiivisesti vain 10 %:ssa tapauksista2.
Vastuullisen sijoittamisen toteutustapa ratkaisee tulokset
Lopputuloksen kannalta on suuri merkitys, miten vastuullisuutta toteutetaan sijoitustoiminnassa, sillä vastuullisuus ei itsessään teen yrityksestä hyvää sijoituskohdetta. Tutkimusten mukaan sijoittaja voi saavuttaa paremman tuoton sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminta on vastuullisuudeltaan korkealla tasolla niissä vastuullisuuskysymyksissä, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä kyseiselle yritykselle3,4. Taloudellisesti merkittävät vastuullisuuskysymykset vaihtelevat eri toimialoilla, joten sijoituspäätösten tekeminen vaatii syvää toimialaosaamista.

1. From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2508281

2. Deutsche Asset and Wealth Management, ‘ESG and Corporate Financial Performance: Mapping the global landscape’ 
https://institutional.deutscheam.com/content/_media/K15090_Academic_Insights_UK_EMEA_RZ_Online_151201_Final_(2).pdf

3. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality, The Accounting Review - 91-6 
http://aaajournals.org/doi/10.2308/accr-51383

4. The materiality of ESG factors for equity investment decisions: academic evidence, NN Investment Partners and ECCE report, 2016 
https://yoursri.com/media-new/download/ecce_project_the_materiality_of_esg_factors_for_equity_investment_decisi.pdf

Toinen kvartaali 2020 ja näkymät 2020 

Rahaston sijoitusstrategiaan tehtiin strategiamuutos 5.8.2019. Uusi Euroopan unionin laajuinen sääntely rajoitti erikoissijoitusrahaston sijoituksia epälikvideihin rahastoihin (vaihtoehtorahastot). Finanssivalvonta edellytti muutoksen toteuttamista CapMan Collection Erikoissijoitusrahaston sääntöihin. Samalla rahaston nimi muutettiin Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahastoksi. Uusien rajoitusten vuoksi pienempi osa rahaston sijoitusvarallisuudesta voi olla sijoitettuna suljettuihin vaihtoehtorahastoihin alkuperäisen sijoitusstrategian mukaisesti.

Vuoden 2019 loppupuoliskon ja vuoden 2020 alkupuoliskon aikana rahasto on uuden strategiansa mukaisesti pyrkinyt vähentämään sijoituksia suljettuihin vaihtoehtorahastoihin. Kolme rahaston aikaisemmin tekemistä sitoumuksista vaihtoehtorahastoihin myytiin loppuvuoden aikana. Vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin aikana tätä prosessia on jatkettu ja yhden vaihtoehtorahaston myynti toteutettiin ensimmäisen kvartaalin aikana. Vuoden 2020 toisen kvartaalin aikana koronaviruksen aiheuttamat markkinaliikkeet estivät viimeisen vanhan sijoitusstrategian mukaisen suljetun rahaston myynnin. Strategiamuutosta on tarkoitus jatkaa loppuvuoden 2020 aikana. 

Katsauskauden lopulla rahastolla on sijoitussitoumukset kahteen vaihtoehtorahastoon (Elite Intian Aurinko I Ky, Intian aurinkovoimaan sijoittuva infrastruktuurirahasto ja Open Ocean Fund 2015 Ky, alkuvaiheen teknologiayrityksiin sijoittava rahasto), joihin on sijoitettuna yhteensä n. 56 % rahaston varoista. Mikäli lasketaan mukaan näihin rahastoihin tehdyt sijoitussitoumukset, nousee vaihtoehtorahastojen osuus sijoituksista 58,5 %:iin rahaston varoista.  Uuden strategiansa mukaisiin avoimiin vastuullista maailmanlaajuisesti sijoittamista harjoittaviin osakerahastoihin ja ETF-rahasto-osuuksiin oli sijoitettuna noin 14,5 % rahaston varoista. Nämä rahastot on valittu mm. BNP:n ja Robecon valikoimasta ja niiden sijoituskriteereissä suljetaan pois epäeettisiä yhtiöitä ja toimialoja. Lisäksi rahasto on tehnyt suoran sijoituksen listaamattomaan ruotsalaiseen yritykseen, jonka tavoitteena on rakentaa aurinkovoimaportfolio Espanjaan. Tämän sijoituksen osuus rahaston varoista on n. 11 %. 

Noin 18 % rahaston varoista oli likvideissä korkosijoituksissa. Rahaston muita likvidejä sijoituksia ovat sijoitukset avoimiin osakerahastoihin ja ETF-rahasto-osuuksiin. Ensimmäisen kvartaalin loppupuolella alkanut osakemarkkinoiden lasku on vaikuttanut tässä vaiheessa lähinnä rahaston osakerahasto- ja ETF-rahasto-osuuksien arvoihin alentavasti ja toisen kvartaalin positiivinen osakemarkkinoiden kehitys on nostanut näiden sijoitusten arvoja verrattuna edellisen kvartaalin lopun tilanteeseen.  Pääomarahastosijoitusten arvot eivät ole merkittävästi muuttuneet alkuvuoden aikana. 

Avaintiedot


Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: ei ole
Aloituspäivä: 31.12.2014

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.