Elite Alfred Berg Trendi

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahastossa varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti hajauttaen. 

Riskitasoa säädetään aktiivisesti sijoitusten osakepainoa muuttamalla. Osakepainon säätelyssä apuna käytetään matemaattista mallia, jonka tavoitteena on hyötyä osake-markkinoiden pitkäkestoisista nousuista ja välttää suuret arvonlaskut vähentämällä osakepainoa osakemarkkinoiden laskukausien aikana. Osake- ja korkosijoitusten sisäiset painotukset valitaan salkunhoitajan markkinanäkemyksen perusteella. Sijoitukset toteutetaan aina tarkoitukseen sopivimmilla ratkaisuilla käyttäen esimerkiksi aktiivisia sijoitusrahastoja sekä kustannustehokkaita indeksirahastoja ja johdannaisia.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä ja tasainen tuotto. 

Vahvuudet 

  • Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen omaisuudenhoito 
  • Maailmanlaajuinen hajautus 
  • Sijoituskohteina useiden eri toimijoiden rahastot 
  • Malliin perustuva osakepainon säätö 

Kenelle sopii? 

  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Maailmanlaajuista osake- ja korkomarkkinaan sijoittavaa omaisuudenhoitoa hakevalle 
  • Aktiivista omaisuudenhoitoa arvostavalle 

 

Kuukausikatsaus 30.6.2019

Kesäkuussa osakekurssit kääntyivät heikon toukokuun jälkeen taas nousuun, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR -indeksi nousi 4,3 %. Nousua on vuoden alkuun verrattuna 16,7 %, joten olemme, geo- ja talouspoliittisista riskeistä huolimatta, taas lähellä kaikkien aikojen korkeinta tasoa. Kesäkuun nousun taustalla oli merkittävissä määrin keskuspankkien, sekä Euroopan keskuspankin (EKP) että varsinkin Yhdysvaltain keskuspankin (Fed), yhä varovaisemmaksi muuttunut viestintä tulevasta talouskasvusta. Samalla keskuspankkien antamat signaalit lisäelvytyksistä kasvun varmistamiseksi kasvoivat yhä vahvemmiksi. Korkomarkkinat hinnoittelevat selvästi heikompaa markkina-/talouskehitystä, kun taas osakemarkkinat ovat positiivisemmalla laidalla.

Kesäkuussa spekulaatiot kauppasodan ympärillä hallitsivat jälleen osakemarkkinoita. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppasodassa yritettiin päästä eteenpäin kesäkuun lopussa pidetyssä G20-maiden huippukokouksessa Japanissa. Ennakko-odotukset olivat aika matalalla, sillä osapuolet eivät olleet tavanneet sen jälkeen, kun edelliset neuvottelut kariutuivat ja uusia tulleja määrättiin puolin ja toisin kuukautta aikaisemmin. Osapuolet sopivat nyt, että varsinaiset kauppaneuvottelut käynnistetään uudelleen ja, että Yhdysvaltojen uhkaukset laittaa loput 300 miljardin taalan arvoiset kauppatavarat tuontitullien piiriin eivät toistaiseksi toteudu. Tämän lisäksi Yhdysvallat lupasi höllentää rajoituksia kiinalaista teknologiayhtiötä Huaweita kohtaan ja sallia yhdysvaltalaisten yhtiöiden kaupankäynti Huawein kanssa tietyin ehdoin. Anti oli siis odotetun laiha, mutta positiivista on, että kauppasodan eskaloinnilta toistaiseksi vältyttiin ja että neuvotteluja taas jatketaan. Varsinaiseen sopuun on kuitenkin vielä pitkä matka, sillä samat kiistakysymykset ovat edelleen ratkaisematta. Muutoin Kiina jatkoi kesäkuussa talouden elvyttämistä ilmoittamalla muun muassa investoivansa infrastruktuuriin ja tekevänsä verokevennyksiä.

Makrorintamalla nähtiin Yhdysvalloissa erittäin heikkoa työllisyysdataa toukokuun osalta. Tätä kompensoi osaltaan vahva yksityinen kulutus, joka tuntuu tukevan koko taloutta. Odotukset koronlaskujen suhteen kuluvalle vuodelle nousivat selvästi ja samalla epävarmuus osakemarkkinoiden suhteen kasvoi entisestään. Euroopassa inflaatiokehitys oli edelleen olematonta samalla kun Saksan teollisuustuotantoluvut olivat heikkoja, mikä ennakoi talouden supistumista vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Talouskasvunäkymät Euroopassa ovat edelleen pysyneet varsin vaisuina, ja EKP leikkasi viime kuussa ennusteitaan Euroopan kasvun suhteen. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi sanoi kaikkien elvytyskeinojen olevan käytössä, jos tarve vaatii.

Valtionlainojen korot jatkoivat laskuaan globaalilla tasolla. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury-lainan korko yritti muutamana päivänä nousta toukokuun viimeisen päivän tasoa korkeammalle. Hyvin pian ostointressiä löytyi, ja korkoa lähdettiin ajamaan kohti 2 %:n tasoa. USA:n pitkä korko laski kuukauden loppua kohti, ja laskua kertyi merkittävät 12 korkopistettä pitkän koron päätyessä 2 %:n tasolle. Yhdysvaltojen kymmenen vuoden korko on ollut viimeksi näin alhaisella tasolla marraskuussa 2016.

Positiivinen riskisentimentti näkyi riskillisimpien korkosijoitusten, kuten alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen, riskipreemioiden kaventumisena. Riskilisät tiukentuivat huomattavat 98 korkopistettä (tasolle 307 korkopistettä). Näiden ns. high yield -yrityslainojen kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 2,44 %, minkä taustalla oli korkotason lasku ja riskipreemioiden kaventuminen. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat 15 korkopistettä (tasolle 112 korkopistettä). Korkotason lasku ja riskipreemioiden kaventuminen toivat ns. investment grade -yrityslainoille 1,6 %:n indeksituoton.

Elite Alfred Berg Trendi -rahastossa lisättiin kesäkuussa osakkeiden alipainoa. Maantieteellisen osakeallokaation osalta ei tehty merkittäviä muutoksia.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100 %.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja C)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja

Muiden osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä onnoudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei oletae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoidenmukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä taisen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonkasijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmattiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.