Elite Alfred Berg Suomi Faktorit

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sijoittaa suomalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään kolmen ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa.

Rahastoon valitaan 11 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: arvo, hintavakaus ja kurssinousu. Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen.

Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto.

Vahvuudet

  • Tuttu kotimarkkina
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia 

Kenelle sopii? 

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
    Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemystä hakevalle 

 

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: OMX Helsinki CAP GI
Aloituspäivä: 29.1.2016

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000236559
Minimimerkintä: 50 EUR

Osuussarja B
ISIN: FI4000236567
Minimimerkintä: 500 000 EUR

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000260880
Minimimerkintä: 5 000 000 EUR

Osuussarja E
ISIN: FI4000260898
Minimimerkintä: 10 000 000 EUR

 

Kuukausikatsaus 31.1.2019
A-sarja

Tammikuussa osakemarkkinoiden suunta kääntyi vahvasti positiiviseksi. Erittäin haastavan joulukuun jälkeen saatiin sijoittajien kannalta selkeä käänne parempaan. Esimerkiksi USA:ssa S&P 500 indeksi nousi lähes 8 %. Ainakaan finanssikriisin jälkeen näin vahvaa tammikuuta ei olla nähty kertaakaan. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotaan liittyvät neuvottelut olivat päivittäin puheenaiheena. Edistyminen oli kuitenkin hidasta, vaikka markkinat tulkitsivatkin neuvotteluiden sävyn positiiviseksi. Osapuolten tapaamisen odotettiin siirtyvän lähemmäksi maaliskuun alussa olevaa takarajaa, jolloin ratkaisuja pitäisi saada aikaan.

Yhdysvalloissa saatiin väliaikainen ratkaisu liittovaltion hallinnon avaamiseksi. Lopullinen budjettisopu pitää kuitenkin saada aikaan ennen helmikuun puoltaväliä tai muuten uhkaa uusi hallinnon sulkeminen. Keskuspankki Fedin kommentit tulevasta talouskehityksestä olivat aikaisempaa varovaisempia. Yllättävää oli myös se, että pääjohtaja Powell korosti joustavuutta rahapolitiikan suhteen, jos markkinat jatkavat voimakasta heiluntaa. Tällaiset lausunnot antoivat merkittävää tukea osakemarkkinoille. Tuloskausi oli tammikuussa hyvässä vauhdissa ja S&P 500 yhtiöistä 45% ehti raportoimaan tuloksensa. Näistä 60 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen ja vastaavasti 73 % liiketuloksen osalta.

Euroopassa EKP:n kokous korkopäätöksineen oli varsin uutisköyhä. Kommentit liittyivät heikentyneisiin talousnäkymiin, mutta mitään konkretiaa tulevista toimenpiteistä ei saatu. Brexitin osalta tilanne jäi tammikuussa siihen, että todennäköisyys sopimuksettomalle erolle laski merkittävästi. Italian tilanne heikkeni talouskasvun osalta siten, että viimeisellä kvartaalilla sen talous vajosi taantumaan. Euroopassa tuloskausi oli vasta aluillaan, kun Stoxx 600 yhtiöistä 15 % ehti raportoimaan tuloksensa. Näistä 64 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen ja vastaavasti 49 % liiketuloksen osalta.

Aivan kuukauden lopussa saatiin Kiinan teollisuuden tilaa kuvaava Caixinin ostopäällikköindeksi, joka jatkoi luisumistaan alaspäin. Markkinat odottavat tämän kannustavan kauppasotakiistan nopeampaan ratkaisuun, jotta Kiinan teollisuuden kurimus saataisiin katkaistua.

Helsingin pörssissä nähtiin myös vahvaa nousua yleisen markkinakehityksen siivittämänä. Yleisindeksi nousi yli 8 %. Tammikuun lopussa alkoivat tulosjulkistukset, joita ehti antamaan vain 12 % raportoivista yhtiöistä. Näistä 47 % ylitti odotukset liikevaihdon suhteen ja vastaavasti 23 % liiketuloksen osalta.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahastossa yhtiökokoonpanoon ei tehty muutoksia. Parhaiten tuotti Neste, jonka osakekurssi nousi kuukauden aikana 19 %.

 

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoisijoitusrahasto aloitti toimintansa 1.2.2017. Kurssikäyrä indeksoitu arvoon 100 Rahaston aloituspäivälle. Aiempi kurssikäyrä esittää samalla strategialla toimineen Elite Suomi Osakestrategia -korin arvon kehitystä sijoituskorin toiminnan ajalta. Kuvaajassa on huomioitu molempien tuotteiden palkkioiden vaikutus. Kuvaajan tulkinnassa on otettava huomioon, että palkkiot eivät ole olleet täysin yhtenevät (* katso kohta Palkkiot).

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista.