Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 31.7.2019

Heinäkuussa osakemarkkinat jatkoivat yllättävän vahvaa nousua globaalin talouskehityksen epävarmuustekijöistä huolimatta. Vaikka talouden fundamentit ovat selvästi heikentyneet, sijoittajat luottavat yhä selvemmin siihen, että keskuspankit tarpeen tullen rientävät apuun taatakseen globaalin talouskasvun jatkumisen. Asetelma on tähän asti pitänyt riskilliset sijoitukset nousussa. Osakemarkkinoiden nousun myötä osakkeiden arvostustasot ovat nousseet jo suhteellisen korkealle ja huoli ennusteiden pitävyydestä luo epävarmuutta markkinoille. Kuukauden aikana globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR saavutti kaikkien aikojen huippunsa ja nousi 2,6 %.

Alkuvuonna sijoitusmarkkinoita liikuttavat teemat, kuten kauppasodan uhat ja keskuspankkien toimet, pysyivät myös heinäkuussa otsikoissa. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä tullikiistassa ei merkittävää edistystä tapahtunut, vaikka osapuolten välisiä keskusteluja käynnistettiin uudestaan Shanghaissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kauppakiista jatkuu vielä pitkään ja ettei konkreettisia tuloksia saada ainakaan lähikuukausien aikana. Keskuspankkirintamalla USA:n keskuspankki Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan kuun viimeisenä päivänä pidetyssä kokouksessa, mutta kommentit tulevasta korkokehityksestä eivät sijoittajia vakuuttaneet. Fed piti koronlaskua enemmän ennakoivana toimenpiteenä hidastuvan talouskasvun ympäristössä kuin lähtölaukauksena tulevalle koronlaskusarjalle. Heinäkuussa julkaistu makrodata Euroopan osalta piirtää yhä synkkenevää kuvaa talousalueen talouskehityksestä. Useat luottamusluvut, ostopäällikköindeksit ja muut talouden tilaa kuvaavat tunnusluvut osoittavat kehityksen olevan edelleen aneemista. Tämä heijastuu väkisinkin osakemarkkinoille, mikä luo epävarmuutta sijoittajien keskuudessa. Euroopan keskuspankin retoriikka korkokokouksensa jälkeen ei vielä riittänyt vakuuttamaan markkinoita tulevasta kehityksestä, ja odotukset uudesta talouden elvytysohjelmasta kasvoivat entisestään.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito -rahaston taktinen näkemys pysyi myös heinäkuussa varovaisena osakepainon ollessa noin 45 prosenttia rahaston sijoituksista. Maantieteellisen osakeallokaation osalta ei tehty muutoksia, vaan kehittyvät osakemarkkinat ovat neutraalissa, Japani lievässä ylipainossa, Yhdysvallat neutraalissa ja Eurooppa alipainossa. Rahaston korko-osio pysyi myös suhteellisen defensiivisenä alipainottamalla matalamman luottoluokituksen yrityslainoja ja ylipainottamalla sekä kehittyneiden maiden valtionlainoja että rahamarkkinasijoituksia.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803689
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei määriteltyä vertailuindeksiä
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.