Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Salkunhoitajan katsaus 30.9.2020

Sijoitusmarkkinoiden toipuminen maaliskuun kurssipohjista katkesi syyskuussa, kun kaikki keskeiset riskilliset omaisuuslajit, sekä osake- että korkopuolella, olivat laskussa. Osakemarkkinalaskun sysäsi liikkeelle syyskuun alussa teknologiasektorin korjausliike Yhdysvalloissa erittäin vahvan kurssijakson jälkeen. Yksittäistä syytä teknologiasektorin laskulle oli vaikeaa osoittaa, mutta vahvan kurssinousun jälkeen korjausliike on ymmärrettävää ja jossain määrin odotettua. Teknologiasektorin kurssilaskun myötä Yhdysvaltojen markkinat olivat päämarkkinoista suurimmassa, miltei neljän prosentin laskussa, mutta taalan vahvistumisen myötä eurosijoittajan tuotto jäi vajaaseen kahteen prosenttiin miinukselle. Muissa päämarkkinoissa, kuten Euroopassa, nähtiin samanlainen liike, mutta laimeampana. Sijoitusmarkkinoiden kohonnut riskiaversio näkyy myös korkopuolella, missä riskillisimpien omaisuuslajien tuotot yrityslainapuolella jäivät selvästi negatiivisiksi kasvaneiden riskilisien seurauksena. Kehittyvillä korkomarkkinoilla tuotot jäivät niin ikään selvästi negatiivisiksi riskinottohalukkuuden selvästi laannuttua. Tämä näkyi myös positiivisena tuottona valtiolainamarkkinoilla, kun sijoittajat siirsivät sijoituksia vähemmän riskisiin valtionlainoihin.

Vahvan tuottojakson jälkeen sijoittajien laskeneen riskinottohalukkuuden taustalla on kasvava huoli loppuvuoden kasvunäkymistä, kun ilmassa on edelleen paljon kysymysmerkkejä liittyen muun muassa mahdollisiin fiskaalisiin elvytyspaketteihin, Brexitiin, pandemian leviämiseen sekä uusimpana teemana presidentinvaalin lopputulemaan Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun istuva presidentti ilmoitti sairastuneensa koronaan. Markkinaa tukevana tekijänä on kuitenkin edelleen keskuspankkien osto-ohjelmat, vaikka ohjauskorot ovat jo historiallisen matalina ja lisäelvytyksen positiiviset vaikutukset ohjauskorkojen lisälaskun kautta ovat enää suhteellisen rajalliset.

Pandemian osalta, markkinoiden huoli on edelleen selvästi kasvavissa tartuntamäärissä, kun maailmanlaajuisesti ylitimme syyskuun lopussa 34 miljoonan rajan todennetuissa koronavirustartunnoissa. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka absoluuttiset tasot todennetuissa tartuntamäärissä ovat huolestuttavasti nousussa, ja paikoin jopa ohittanut kevään huiput, selittyy nousu merkittäviltä osin testimäärien räjähdysmäisellä kasvulla. Yhdysvalloissa testejä tehdään tällä hetkellä vajaat 7 miljoonaa viikossa, ja positiivisten osuus annetuista näytteistä on pysynyt verrattain stabiilina vajaassa viidessä prosenteissa. Vastaavasti Euroopassa viiden suurimman maan yhteenlasketut testimäärät ovat vajaat 5 miljoonaa viikossa ja positiivisten testien osuus on vajaassa neljässä prosentissa. Euroopassa suhdeluku on kuitenkin ollut lievässä nousussa ja selittyy tautitilanteen heikentymisellä, erityisesti Ranskassa, missä on nähty kasvu sekä todennetuissa tartunnoissa että positiivisten tulosten osuudella kaikista testatuista. Tämän seurauksena uusia rajoituksia on asetettu useissa Euroopan maissa muun muassa liittyen julkisiin tapaamisiin, ravintoloiden aukioloaikoihin. Espanjassa on myös asetettu voimaan uusia liikkumisrajoituksia monilla alueilla.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme rahastossa pysynyt muuttumattomana ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella olemme laskeneet Japanin painoa neutraaliin ja vastaavasti nostaneet Pohjoismaiden painoa lievään ylipainoon. Muilta osin painotukset osakeosiossa ovat pysyneet ennallaan; ylipainotamme yhä Yhdysvaltoja ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Sen sijaan pienensimme korkosijoitusten tuottohakuisuutta vähentämällä painoa korkeamman riskin yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden lainoissa. Vapautuneilla varoilla nostimme sekä matalamman riskin yrityslainat että rahamarkkinasijoitukset selvään ylipainoon.

OSUUSSARJA A TUOTTO VERKKOPALVELUSSA

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399985
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 9.12.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803671
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI AC World Net TR Eur 50%+Euribor 3 kk 50%
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 31.12.1993

Palkkiot

Lunastuspalkkio: A 1,0 %
Lunastuspalkkio: A Tuotto 1,0 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.