Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahaston (Rahaston nimi oli 31.3.2020 asti Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahasto) varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI EMU Euro -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen yhdistäen laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuottohistoria indikoi aktiivista omistajuutta ja joiden arvostustaso suhteessa kasvu- ja kannattavuusnäkymiin on houkutteleva.

Kuukausikatsaus 30.4.2020 
A-osuussarja

Maaliskuun lopussa alkanut toipuminen osakemarkkinoilla sai jatkoa huhtikuussa ja nousuvauhti oli historiallisen voimakasta. Osakekurssien heilunta tasaantui myös selvästi, ja kuukauden päätteeksi globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi 10,9 %:n nousuun. Koronaviruksen tartuntamäärät jatkoivat kasvuaan, mutta tasaantumista oli havaittavissa etenkin Euroopassa. Makroluvut tuntuivat olevan sijoittajille toissijaisia, kun kaikki huomio keskittyi vahvasti viruksen etenemiseen. Sijoittajien usko loppuvuoden elpymiseen vaikuttaa lujalta, mutta tulosodotukset vuodelle 2021 ovat ehkä liiankin korkealla. Huhtikuussa rahaa virtasi osakkeisiin jo siitäkin syystä, että monet pelkäävät jäävänsä nousumarkkinan kyydistä elleivät lähde sijoittamaan käteisvarantojaan. Kiinassa nähtiin lisää orastavaa kasvua talousaktiviteeteissä, mitä tukivat myös muutamien suomalaisyhtiöiden antamat kommentit tulosjulkistustensa yhteydessä. Tuloskausi saatiin siis kunnolla käyntiin ja sijoittajat odottivat tietysti kommentteja tulevasta. Yritykset olivat kuitenkin varsin pidättyväisiä kertomaan näkymistään. Huomionarvoista oli se, että useimmat pankit esittivät poikkeuksellisen suuria luottotappiovarauksia kiristyneen sääntelyn seurauksena. Näyttää siltä, että vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes on vielä kohtuullinen, mutta toinen kvartaali tulee näyttämään vuoden 2020 rumimmat luvut ennen kuin elpyminen alkaa rajoitusten asteittaisen purkamisen seurauksena.

Vaikka Yhdysvalloissa nähtiin muun muassa ennätysmäiset määrät työttömyyskorvaushakemuksia, olivat markkinoiden reaktiot yleisesti heikkoihin talouslukuihin varsin maltillisia. Keskuspankki Fediltä saatiin uusi rahoitusohjelma pienyrityksille sekä lisälikviditeettiä osavaltioille ja kunnille eli massiivinen rahan pumppaaminen markkinoille jatkui. Osakemarkkinoilla S&P 500 -indeksi nousi huhtikuussa 13 % (euromääräisesti).

Myös Euroopassa osakemarkkinat kääntyivät nousuun. Saksalaissijoittajien luottamusta kuvaava ZEW-indeksi oli kaksijakoinen nykyhetken ja tulevaisuuden osalta, mutta ennakoi maan talouden palaavan kasvuun jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä. Toisaalta saksalaisyritysten talousluottamus putosi ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Italia onnistui säilyttämään (S&P:n antaman) luottoluokituksensa ennallaan, mikä oli markkinoille lievä yllätys. Euroopan keskuspankki (EKP) tarjosi pankeille lisähelpotuksia lainanannon kasvattamiseksi, mikä nostatti koko sektorin kurssikehitystä. Stoxx 600 -indeksi päätyi koko kuukauden osalta 6,3 %:n nousuun.

Helsingin pörssissä osakkeet nousivat myös selvästi. Yleisindeksi päätyi peräti 10,2 %:n nousuun. Kotimaisista yrityksistä noin puolet ehti raportoida tuloksensa tammi-maaliskuun ajalta. Näiden osalta kokonaisuutta voidaan pitää kohtuullisen positiivisena yllätyksenä. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten hyvin yritykset ovat onnistuneet sopeuttamistoimissaan toisen kvartaalin aikana.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli terveydenhuolto. Heikoimmin toimialoista pärjäsi energia. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi ranskalainen Sanofi. Heikointa tuottoa saatiin ranskalaisen Totalin osalta. Huhtikuun alusta alkaen rahaston sijoitusuniversumia laajennettiin koskemaan myös EMU-alueen ulkopuolisia (länsieurooppalaisia) maita. Uusina yhtiöinä salkkuun ostettiin muun muassa Nestle, UBS, AstraZeneca ja Reckitt Benckiser. Myyntilaidalla oltiin muun muassa Totalin ja Vincin kohdalla.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399878
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI EMU NR EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 16.12.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803614
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI EMU NR EUR
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 1.7.1999

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja A: 1,0 %
Osuussarja A Tuotto: 0,75 %
 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.