Alfred Bergiltä siirtyneet rahastot

ELITE ALFRED BERG AKTIIVINEN FOKUS

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI EMU Euro -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen yhdistäen laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuottohistoria indikoi aktiivista omistajuutta ja joiden arvostustaso suhteessa kasvu- ja kannattavuusnäkymiin on houkutteleva.

Kuukausikatsaukset
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B

Rahasto-osuuden arvon sekä lakisääteiset esitteet ja säännöt löydät täältä

ELITE ALFRED BERG SUOMI FOKUS

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.

Kuukausikatsaukset
Elite alfred Berg Suomi Fokus B


Rahasto-osuuden arvon sekä lakisääteiset esitteet ja säännöt löydät täältä

ELITE ALFRED BERG KORKOVARAINHOITO

Rahasto hajauttaa sijoituksensa pääosin erilaisiin korkorahastoihin maailmanlaajuisesti, hyödyntäen markkinatilanteen mukaan eri maantieteellisiä alueita, erilaisia korkoa tuottavia instrumentteja ja niihin sijoittavia rahastoja sekä juoksuajaltaan eripituisia korkosijoituksia. Rahasto voi myös tehdä suoria korkosijoituksia. Rahaston säännöt sallivat johdannaisten käytön suojaustarkoituksessa. Rahasto ei tällä hetkellä käytä johdannaisia. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä rahastovalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla saavuttamaan sijoitustavoitteensa pitkällä aikavälillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että salkunhoitajan markkinaan nähden ottamat riskit ovat maltillisia ja riskejä seurataan jatkuvasti.
Rahasto-osuuden arvon sekä lakisääteiset esitteet ja säännöt löydät täältä

ELITE ALFRED BERG OPTIMAALIVARAINHOITO

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Kuukausikatsaukset
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A


Rahasto-osuuden arvon sekä lakisääteiset esitteet ja säännöt löydät täältä

ELITE ALFRED BERG OSAKEVARAINHOITO

Rahasto hajauttaa sijoituksensa pääosin maailmanlaajuisesti, hyödyntäen markkinatilanteen mukaan eri maantieteellisiä alueita sekä eri sijoitustyylejä (esimerkiksi pienyhtiöt, kasvuosakkeet, arvo-osakkeet) edustavia osakesijoituksia. Rahasto voi tehdä myös suoria osakesijoituksia. Rahaston säännöt sallivat johdannaisten käytön suojaustarkoituksessa. Rahasto ei tällä hetkellä käytä johdannaisia. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä rahastovalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla saavuttamaan sijoitustavoitteensa pitkällä aikavälillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että salkunhoitajan markkinaan nähden ottamat riskit ovat maltillisia ja riskejä seurataan jatkuvasti.
Rahasto-osuuden arvon sekä lakisääteiset esitteet ja säännöt löydät täältä

ELITE ALFRED BERGIN MUUT RAHASTOT

Elite Alfred Berg tarjoaa kattavan valikoiman eri omaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja maailmanlaajuisesti

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Rahastojen kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset