Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI EMU Euro -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen yhdistäen laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuottohistoria indikoi aktiivista omistajuutta ja joiden arvostustaso suhteessa kasvu- ja kannattavuusnäkymiin on houkutteleva.

 

Kuukausikatsaus 31.12.2019 
A-osuussarja

Joulukuun alun uutisvirta kauppasotaan liittyen tarjosi sijoittajille ylimääräisiä sydämentykytyksiä. Presidentti Trump kertoi mahdollisista uusista tulleista Euroopan (erityisesti Ranskan) suuntaan, minkä lisäksi hän piti mahdollisena, että Kiinan kauppasodan sopimus syntyy vasta vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Kaikesta huolimatta tilanne eteni hyvään suuntaan ja kauppasopimuksen 1. vaihe saatiin allekirjoitusta vaille valmiiksi. Osakemarkkinoiden reaktio oli kohtuullisen vaisu, vaikkakin positiivinen, mikä kuvastaa sitä, että sopimus oli jo pitkälti hinnoiteltu osakkeisiin. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi plussalle +1,7%. Joulukuu päätti sijoitusvuoden 2019 erittäin vahvasti, mikä tarkoittaa sitä, että arvostustasot kehittyneillä markkinoilla alkavat olla taas hyvinkin haasteellisia. Sijoittajien odotukset vuodelle 2020 asettunevat selvästi maltillisemmille tasoille.

Myös USA:ssa osakkeet olivat nousussa, kun S&P500-osakeindeksi nousi 0,9 % (euromääräisesti). Joulukuun aikana saatiin selvästi odotuksia parempaa työllisyysdataa sekä positiivisia lukuja kuluttajaluottamuksen ja pienyritysten luottamuksen osalta. Muun muassa nämä ohjasivat markkinoiden tunnelmia positiiviselle uralle ja samalla lyhyen aikavälin taantumahuolet alkoivat hälventyä entisestään.

Euroopassa osakemarkkinat olivat myötätuulessa, kun Euro Stoxx 600 -indeksi nousi kuukauden aikana 2,1 %. Hieman yllättäen saksalaissijoittajien luottamusta kuvaava ZEW-mittari oli odotuksia parempi nimenomaan tulevaisuuden odotusten osalta. Britanniassa konservatiivit saivat enemmistön parlamenttivaaleissa, mikä loi positiivisia odotuksia Brexitin etenemisen suhteen ja rauhoitti osaltaan markkinoita. Edessä ovat kuitenkin vielä kauppaneuvottelut EU:n ja Britannian välillä, mikä saattaa olla hyvinkin haasteellinen prosessi.

Helsingissä joulukuu oli erittäin vahva, kun yleisindeksi kipusi jo lähelle 10000 pisteen rajaa ja päätyi 4,1 %:n nousuun. Vetureina toimivat pörssin isot nimet, joista erityisesti Nordean 12,6 %:n nousu erottui edukseen.

Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli rahoitus. Heikoimmin toimialoista tuotti päivittäistavarat. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi ranskalainen Societe Generale. Heikointa tuottoa saatiin saksalaisen Wirecardin osalta. Rahastossa lisättiin Societe Generalen ja Sanofin painoa. Suhteellisesti eniten kevennettiin Merckin painoa. Joulukuun puolivälissä rahastoon fuusioitiin Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit - ja Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit -rahastot.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803614
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI EMU NR EUR
Minimimerkintä: 1 EUR
Aloituspäivä: 1.7.1999

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja A: 1,8 %
Osuussarja B: 1,8 %

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.