Henkilötietojen käyttö Elite Alfred Bergillä

Henkilötietojen käyttö Elite Alfred Bergillä


Elite Alfred Berg kiinnittää toiminnassaan ja henkilötietojen käsittelyssä erityistä huomiota tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen.

Elite Alfred Berg käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja sijoitus- ja oheispalveluihin ja vakuutusedustukseen liittyvän lainsäädännön sekä erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden antamien toimeksiantojen toteuttamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin sekä riskienhallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi Elite Alfred Bergillä on useita henkilörekistereitä, joista kustakin on laadittu erillinen tietosuojaseloste. Elite Alfred Bergin yhtiöiden yhteinen asiakasrekisterien tietosuojaseloste ja suoramarkkinointirekisterien tietosuojaseloste löytyvät tämän sivun lopusta.

Tietoja hankitaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä ja luottotietorekistereistä sekä vakuutusasioissa myös vakuutusyhtiöiltä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta. Lisäksi Elite Alfred Bergin edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja viestejä voidaan tallentaa viestien sisällön varmistamiseksi.

EAB-konsernin yhtiöillä on oikeus luovuttaa asiakastietoja toisille sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus kuin tietoja luovuttavaa yhtiötä. Tietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaan toimeksiantojen toteuttamiseen, riskienhallintaan ja suoramarkkinointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

EAB-konserniin kuuluvat yhtiöt eivät luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella taikka lain edellyttämissä tai sallimissa tapauksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemien rekisteröidyn oikeuksien perusteella jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietojaan Elite Alfred Bergissä. Mikäli tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna, mihin tarkoitukseen, minne tietoja mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja korjattavaksi, täydennettäväksi, poistettavaksi tai niiden käsittelyä rajoitettavaksi, mikäli talletetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai niiden säilyttämiseen ei ole voimassa olevaa perustetta. Rekisteröity voi myös pyytää rekistereihin toimittamansa tiedot itselleen siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää Elite Alfred Bergiä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoitukseen. Kielto tulee ilmoittaa kirjallisesti Elite Alfred Bergille tietosuojaselosteessa selostetulla tavalla.

Elite Alfred Berg ei tee rekisteröityä koskevia merkittäviä päätöksiä pelkästään automaattiseen tietojen käsittelyyn ja profilointiin perustuen ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, soveltuvan lainsäädännön lupaa tai kun automaattinen päätöksenteko on välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Automaattisen päätöksenteon olemassaolosta ilmoitetaan palvelun yhteydessä, ja päätöksistä voi aina valittaa Elite Alfred Bergille.

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.