Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 31.1.2019

Korkomarkkina kääntyi voimakkaaseen nousuun joulukuun lopusta lähtien ja riskinottohalukkuus jatkui tammikuun loppuun asti. Vaikka kaikki samat huolenaiheet kuin viime vuoden lopussa varjostivat edelleen tunnelmia ja USA:n hallinto oli ennätyksellisen pitkään suljettuna, niin kaikki viime vuonna heikoiten tuottaneet riskilliset korko-omaisuusluokat tuottivat tammikuussa parhaiten. Markkinatunnelmaa edesauttoivat positiiviset signaalit siitä, että USA ja Kiina voisivat päästä kauppasopuun maaliskuun alkuun mennessä tai ainakin neuvotteluissa päästäisiin niin pitkälle, että uudet tuontitullit eivät tulisi voimaan kuukauden kuluttua.

Korkotason laskua Yhdysvalloissa ja Euroopassa auttoivat keskuspankkiirien varovaisempaan suuntaan muuttuneet äänensävyt. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski yhdeksän korkopistettä päätyen tasolle 0,15 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korko pysyi käytännössä lähes paikoillaan -0,32 %:ssa. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtion velkakirjalainan tuottotaso laski viisi korkopistettä tasolle 2,63 % ja tuottokäyrä 10 vuotta vastaan 2 vuotta tasaantui 2,5 korkopistettä tammikuun aikana. Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat huomattavat 60 korkopistettä tasolle 434 korkopistettä muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen indeksituotoksi 2,1 %. Korkeamman luottoluottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat tammikuussa yhdeksän korkopistettä tasolle 142 korkopistettä ja niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 1,1 %.

Tammikuussa myös osakemarkkinoiden suunta kääntyi vahvasti positiiviseksi. Erittäin haastavan joulukuun jälkeen saatiin sijoittajien kannalta selkeä käänne parempaan. Globaalit osakemarkkinat vahvistuivat kuukauden aikana euromääräisesti peräti 7,5 % ja kehittyvät osakemarkkinat yli 8 %. Myös muut päämarkkinat, mukaan lukien Suomen, olivat vahvassa nousussa. Osakemarkkinoiden kannalta tärkeät neljännesvuoden ja samalla koko vuoden tulosjulkistukset ovat parhaillaan käynnissä, kun reilu kolmasosa päämarkkinoiden yhtiöistä on julkaissut tuloksensa. Yhdysvalloissa 50 % yhtiöistä on tätä kirjoittaessa julkaissut tuloksensa ja 60 % yhtiöstä ovat raportoineet odotuksia korkeampaa liikevaihtoa ja 74 % odotuksia parempaa tulosta. Toteutuneiden lukujen ohella markkinoiden mielenkiinto kohdistuu myös tuloskasvuennusteiden muutoksiin kuluvan vuoden ja ensi vuoden osalta.

Markkinanoususta huolimatta sijoitusnäkemyksemme pysyi tammikuussa ennallaan; rahastossa taktinen osakepaino neutraalissa. Osakeosion sisällä teimme viime kuussa kaksi muutosta. Nostimme Yhdysvaltoja neutraaliin ja laskimme Eurooppaa neutraaliin. Vaikka talouskasvu Yhdysvalloissa on hidastumassa, pysyy kasvumomentti selvästi parempana kuin Euroopassa. Tämän lisäksi Yhdysvalloissa tehtyjen verokevennysten positiiviset vaikutukset kantavat arviomme mukaan vielä ainakin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhdysvaltojen painon nostoa puoltavat myös edistysaskeleet USA:n ja Kiinan välisessä kauppasodassa sekä tuloskauden vahva alku. Euroopan painon laskun takana ovat puolestaan talousnäkymien muuttuminen yhä vaisummiksi, pankkisektorin vaisut näkymät johtuen koronnostosyklin siirtymisestä yhä kauemmaksi sekä poliittinen ja taloudellinen epävarmuus liittyen Italiaan ja Iso-Britannian EU-eroprosessiin. Muilta osin näkemykset osakeosion sisällä pysyivät ennallaan.

Riskinottohalukkuuden palattua myös korkomarkkinoihin tammikuussa siirryimme salkkujen korko-osiossa selvästi tuottohakuisempaan suuntaan. Nostimme sekä matalamman luottoluokituksen omaavat yrityslainat että kehittyvien maiden lainat (taalamääräiset ja paikallisessa valuutassa noteeratut) ylipainoon. Ostot rahoitimme laskemalla valtionlainat alipainoon ja merkittävästi pienentämällä rahamarkkinoiden ylipainoa. Korkeamman luottoluokituksen omaavat yrityslainat pysyivät puolestaan neutraalissa.

 

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja A)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja

MUIDEN OSUUSSARJOJEN KUUKAUSIKATSAUKSET

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.