Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito

Erikoissijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä. Rahaston tavoitteena on ylittää keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu laadukkaaseen markkina-analyysiin, jonka pääkohteet ovat taloustilanne, arvostustasot ja sentimentti. Rahaston omaisuusluokkien neutraali allokaatio on osakkeet 50 %, velkakirjat 40 % ja rahamarkkinat 10 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

 

 

 

 

Kuukausikatsaus 31.3.2019

Riskisentimentti jatkoi vahvana myös maaliskuussa ja vuoden ensimmäinen kvartaali muodostui korkosijoittajankin kannalta poikkeuksellisen hyväksi. Korkomarkkinoiden positiivisen riskitunnelman taustalla olivat kohonneet toiveet kauppasovun syntymisestä Yhdysvaltojen ja Kiinan välille. Riskinottohalukkuutta lisäsi myös Kiinan päätös kasvattaa merkittävästi elvytystoimia talouskasvun vahvistamiseksi. Euroopan keskuspankki yllätti monet kääntymällä retoriikassa odotettua pehmeämpään suuntaa ja tämä näkyi eurooppalaisten pitkien korkojen selvänä laskuna. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski ensimmäistä kertaa vuoden 2016 jälkeen negatiiviselle tasolle. Laskua kertyi kuukausitasolla merkittävät 25 korkopistettä päätyen tasolle -0,0 7%. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlaina laski hieman enemmän ja laskua kertyi 31 korkopistettä tasolle 2,4 %. Korkojen laskun seurauksena niiden velkakirjojen määrä, joiden tuottotaso on laskenut negatiiviseksi, on noussut merkittävästi ja oli kuun lopussa yli 9000 Mrd. taalaa BB Global Aggregate -indeksissä olevista velkakirjoista laskettuna. Tämä taas ajaa sijoittajia jatkossa hakeman tuottoja riskillisimmistä korkosijoituksista pääosin yrityslainamarkkinoilta.

Maaliskuussa osakkeet jatkoivat alkuvuoden vahvaa nousutrendiä, kun globaalit osakemarkkinat nousivat 2,7 % euromääräisesti (MSCI World AC). Myös kaikki päämarkkinat olivat selvässä, vähintään kahden prosentin, euromääräisessä nousussa mukaan lukien Eurooppa, vaikka pankkien kehno kurssikehitys painoikin koko alueen tuottoja. Yhtiötasolla katseet kohdistuvat seuraavina viikkoina pian alkavaan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskauteen. Alkuvuonna saadut signaalit globaalin talouskasvun hiipumisesta muun muassa laskeneiden suhdanneindikaattorien muodossa ovat myös heijastuneet negatiivisesti kuluvan vuoden tuloskasvuennusteisiin. Globaalisti odotetaan nyt runsaan 5 prosentin tuloskasvua tämän vuoden osalta ja tulevana tuloskautena saadaan ensimmäiset vahvistukset siitä, ovatko ennusteet realistisella tasolla. Tulevan markkinakehityksen kannalta olisi tärkeää, että suuremmilta pettymyksiltä vältyttäisiin ja että tuloskasvuennusteiden lasku olisi pääosin takanapäin.

Vaikka riskillisten omaisuusluokkien vahva meno jatkui maaliskuussa, pysyi sijoitusnäkemyksemme laajalti ennallaan osakepainon osalta. Taktisesti olemme rahaston osakepainoissa edelleen neutraalissa. Osakeosion sisällä taktiset painot pysyivät maaliskuussa pitkälti ennallaan. Kehittyvät osakemarkkinat (Kiinan elvytys, mahdollinen sopu Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä kauppakiistassa, arvostustasot) ja Japani ovat ylipainossa (arvostustaso), Yhdysvallat neutraalissa ja Eurooppa alipainossa (muun muassa talouden heikko kasvumomentti) Rahaston korko-osiossa sen sijaan lisäsimme maaliskuussa edelleen tuottohakuisuutta siirtymällä korkeamman luottoluokituksen (IG) yrityslainoissa taktisesti ylipainoon ja rahamarkkinasijoituksissa alipainoon. Muutosten jälkeen sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainat ovat yhdessä kehittyvien alueiden lainojen kanssa (sekä taalamääräiset että paikallisessa valuutassa noteeratut) tuntuvassa ylipainossa. Vastaavasti kehittyneiden maiden valtionlainat ja rahamarkkinasijoitukset ovat alipainossa.

Sijoitustoiminnassa hyödynnetään johdannaissopimuksia. Tästä johtuen nettosijoitusaste voi ylittää 100%.

Dokumentit

Kuukausikatsaus PDF

Avaintietoesite PDF (osuussarja A)

Säännöt PDF

Rahastoesite PDF

Lisää virallisia asiakirjoja

MUIDEN OSUUSSARJOJEN KUUKAUSIKATSAUKSET

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot saatavilla suomen kielellä.