Asiakaspalautteen ja -valitusten käsittely

Asiakaspalautteen ja -valitusten käsittely


Asiakastyytyväisyys on meille ensisijaisen tärkeää ja kaikenlaisen palautteen nopea käsittely on olennainen osa asiakastyytyväisyyttä. Asiakaspalautetta on mahdollista antaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai Elite Alfred Bergin toimipisteissä.

Elite Alfred Berg on määritellyt asiakaspalautteen ja -valitusten käsittelyä koskevat periaatteet niiden tasavertaisen ja tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi.

Mikäli asiakkaalla on vaatimuksia Elite Alfred Bergia kohtaan, tulee vaatimukset toimittaa kirjeitse tai sähköpostitse Elite Alfred Bergille tai sen edustajalle. Valituksesta tulee ilmetä ainakin vaatimuksen tekijän yhteystiedot, esitettävä vaatimus, vaatimuksen perusteet sekä asiakirjat tai muut seikat, joihin valitus perustuu. Ensisijainen yhteyshenkilö kaikissa asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa on aina asiakkaan oma yhteyshenkilö.

EAB Group Oyj
Asiakasvalitukset
Kluuvikatu 3 (3. krs)
00100 Helsinki

Puhelin: 0201 558 610
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)eabgroup.fi

Pyrimme käsittelemään asiakasvalitukset ja -palautteet aina mahdollisimman nopeasti. Tavoitteenamme on selvittää asiakasvalitukset heti sellaisen saadessamme. Mikäli välitön käsittely ei ole mahdollista, valitukset ohjataan asiasta riippuen joko asiakasvastuulliselle yhteyshenkilölle tai Konsernin Compliance-toiminnolle.

Ilmoitamme asiakkaalle asiakasvalituksen käsittelyprosessista sekä arvion käsittelyajasta. Pääsääntöisesti pyrimme ratkaisemaan valitukset viikon kuluessa asian ottamisesta käsittelyyn. Mikäli käsittely kestää viikkoa kauemmin, tiedotamme asiakasta asian etenemisestä säännöllisesti. Tallennamme asiakasvalitukset ja niiden käsittelyä koskevat dokumentit toimivan jälkiseurannan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan ja Elite Alfred Bergin väliseen sopimukseen ja siitä mahdollisesti aiheutuviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos Elite Alfred Bergin ja kuluttajan asemassa olevan asiakkaan välille syntyy erimielisyys, jota ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, voi asiakas halutessaan viedä asian käsiteltäväksi tuomioistuinkäsittelyn sijaan Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivaan Arvopaperilautakuntaan tai Kuluttajariitalautakuntaan.

VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA (FINE):
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
Puhelin: (09) 6850 120
Sähköposti: info(at)fine.fi
www.fine.fi

KULUTTAJARIITALAUTAKUNTA:
Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
Puhelin: 029 566 5200
Sähköposti: kril(at)oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi